Рубрика: Дисципліни кафедри

Управління вартістю підприємства

Мета науки: полягає вопануванні теорії, оволодінні змістом управлінських процесів, ознайомленні з передовим досвідом іноземних і вітчизняних суб’єктів господарювання щодо прийняття рішень з менеджменту вартості підприємства. Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для...

Управління ресурсами підприємства

Мета науки: формування знань та практичних навичок щодо: оптимального ресурсного забезпечення бізнес-процесів на підприємстві; здійснення ефективного ресурсного обміну бізнес-структурами в динамічному зовнішньому середовищі та дотримання ресурсного балансу; ефективної акумуляції ресурсів як джерела створення унікальних...

Управління конкурентоспроможністю підприємства

1. Мета, основні завдання та предмет дисципліни. Мета навчальної дисципліни полягає у поглибленні теоретичних знань, оволодінні сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками  з ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання.  Завдання навчальної дисципліни: ознайомлення...

Ризик-менеджмент

Мета науки: полягає у досконалому опануванні студентам теоретичних знань, оволодінні сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління ризиками підприємств у сучасних умовах господарювання. Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для інтегрованого...

Управління бізнес-процесами

Мета науки: полягає у формуванні у студентів ком­плексу теоретичних знань і прикладних навичок з ефективної організації системи бізнес-процесів підприємства та забезпечення її безперервного удосконалення. Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для інтегрованого...

Економіка підприємства

Мета науки: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання первинної ланки економіки. Завдання науки: сформувати у слухачів глибоке розуміння господарських механізмів та процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних...

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та ризику. Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для аналізу, ідентифікації та оцінювання ризику при обґрунтуванні...

Потенціал і розвиток підприємства

Мета науки: полягає у засвоєнні  понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів, а також знань про закономірності, принципи і особливості формування, розвитку та конкурентоспроможності потенціалу сучасних...

Капітал підприємства: формування та використання

Мета науки: формування комплексу прикладних вмінь щодо оцінювання капіталу на основі сучасних аналітичних моделей; набуття навичок обґрунтування рішень у сфері раціоналізації структури та стратегічної архітектури капіталу підприємства та їхньої імплементації в практику реального бізнесу....

Контролінг

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо здійснення контролінгової (аналітичної) діяльності на підприємстві. Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс знань, умінь, навичок та інших компетентностей, необхідних для розуміння особливостей реалізації функції...