Рубрика: Дисципліни бакалаврського рівня

Економіка підприємства

Мета науки: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання первинної ланки економіки. Завдання науки: сформувати у слухачів глибоке розуміння господарських механізмів та процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних...

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та ризику. Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для аналізу, ідентифікації та оцінювання ризику при обґрунтуванні...

Потенціал і розвиток підприємства

Мета науки: полягає у засвоєнні  понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів, а також знань про закономірності, принципи і особливості формування, розвитку та конкурентоспроможності потенціалу сучасних...

Капітал підприємства: формування та використання

Мета науки: формування комплексу прикладних вмінь щодо оцінювання капіталу на основі сучасних аналітичних моделей; набуття навичок обґрунтування рішень у сфері раціоналізації структури та стратегічної архітектури капіталу підприємства та їхньої імплементації в практику реального бізнесу....

Контролінг

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо здійснення контролінгової (аналітичної) діяльності на підприємстві. Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс знань, умінь, навичок та інших компетентностей, необхідних для розуміння особливостей реалізації функції...

Організаційний розвиток підприємства

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі організаційного розвитку сучасних підприємницьких структур. Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс знань, умінь, навичок та інших компетентностей, необхідних для розуміння особливостей організаційного розвитку...

Організація виробництва

Мета дисципліни: формування у студентів теоретичних знань і прикладних навичок з раціональної організації виробничих процесів та використання методів підвищення результативності виробничих систем. Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенції, достатніх для початку роботи за...

Підприємництво і бізнес-культура

Мета науки: формування системи знань щодо сутності підприємництва; набуття практичних вмінь комплексного сприйняття та вирішення проблем, що виникають в діяльності підприємницьких структур для створення сприятливого бізнес-середовища і підвищення ефективності функціонування виробничо-господарських систем. Завдання науки:...

Тренінг-курс «Start-up:Створення та функціонування»

Мета науки: надання студентамсистемитеоретичних знань і прикладних навичокззапочаткування та організації функціонування start-up. Завдання науки:  сформувати у студентів компетенцій, достатніх для виконання комплексних завдань зі створенняінноваційного формату підприємницької  діяльності (start-up) та управління розвитком новоствореного підприємства....

Тренінг-курс Створення власного бізнесу

Мета науки: є підняття у слухачів підприємницького духу, формування сучасного економічного мислення і системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання, з метою формування навичок для відкриття власного бізнесу, прогнозування і планування економічних...