Рубрика: Дисципліни кафедри

Бізнес-діагностика

Мета науки: формування та поглиблення у студентів теоретичних знань, формуванні вмінь, набуття навичок здійснення комплексної діагностики бізнесу, результати якої слугуватимуть основою для розробки і впровадження ефективних управлінських рішень. Завдання науки: сформувати у студентів комплекс...

Конкурентоспроможність підприємства

Мета науки: сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання. Завдання науки: полягають у вивченні теорії, вітчизняного та зарубіжного досвіду оцінювання та управління конкурентоспроможністю підприємств. Результати навчання: За...

Економічна безпека бізнесу

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у сфері забезпечення економічної безпеки бізнесу. Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для роботи за фахом в галузі забезпечення економічної безпеки бізнесу. Результати...

Контролінг (магістр)

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо здійснення контролінгової (аналітичної) діяльності на підприємстві. Завдання науки: сформувати у студентів комплекс знань, умінь, навичок та інших компетентностей, необхідних для розуміння особливостей реалізації функції...

Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів

Мета науки: забезпечення необхідної теоретичної підготовки та формування практичних навичок складання бізнес-проекту та здійснення його експертизи. Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, необхідних для розробки та обґрунтування бізнес-проекту (бізнес-плану), а також проведення його...

Управління проектами

Мета науки: формування комплексу знань і вмінь з методології управління проектами, а також навчання навичкам адаптації та впровадження підприємницьких проектних рішень у практичну діяльність суб’єктів господарювання. Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх...

Адміністрування підприємницької діяльності

Мета науки: полягає у формуванні системи знань щодо  підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів, принципів та інструментів адміністрування, створення цілісної системи адміністративного управління організацією. Завдання науки: сформувати у студентів...

Управління антикризовою діяльністю підприємства

Мета науки: формування комплексу навичок розробки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень з виявлення, локалізації та ліквідації кризових процесів на підприємстві. Завдання науки:на основі ознайомлення з новітньою теорією та адекватним інструментарієм для набуття навичок упереджуючого...