Швиданенко Генефа Олександрівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємств
Посада: завідувач кафедри економіки підприємств
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 45 років
Біографія:

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, професор.

У 1962 р. закінчила Московський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка та організація повітряного транспорту».

У 1966 р. вступила до аспірантури (з відривом від виробництва) Київського інституту народного господарства. У 1969 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства». На викладацькій роботі в КНЕУ працює з 1969 р., із 1994 р. обіймає посаду завідувача кафедри економіки підприємств.

У 1999 р. Г. О. Швиданенко було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України», а у 2006 р. нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. У 2013 р. отримала «Диплом Мислителя» І ступеня (національна та європейсько-азіатська першість) від Міжнародної академії наук і вищої освіти МАНВО (Лондон, Велика Британія).

Нині є членом експертної ради Державної акредитаційної  комісії з економіки Міністерства освіти і науки України; керівником магістерської програми «Менеджмент підприємницької діяльності». Бере активну участь у реалізації міжнародних проектів. Є автором і співавтором  понад 125 наукових і навчально-методичних праць, зокрема дев’яти монографій, 23 підручників і навчальних посібників із грифом МОН України. Під її науковим керівництвом захищено 31 кандидатську дисертацію.

Публікації: ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ
ГЕНЕФИ ОЛЕКСАНДРІВНИ ШВИДАНЕНКО

1968

Деякі резерви підвищення ефективності використання основ­них виробничих фондів у фарфоро-фаянсовій промисловості УРСР/ Г. Швиданенко // Матеріали наукової конференції молодих вчених та аспірантів по підсумках науково-дослідної роботи за 1967 рік / М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР, Київ. ін-т нар. госп-ва ; [відп. ред. О. С. Короїд ; редкол.: В. Є. Власенко, К. Л. Лісничий, Д. В. Гак та ін. ; відп. за вип. М. І. Бєляков]. – К., 1968. – С. 78–81.

1970

Використання основних виробничих фондів у фарфоро-фаянсовій промисловості України/ Г. О. Швиданенко // Збірник праць молодих вчених і аспірантів. – К., 1970. – С. 126–130.

1971

Методические указания к изучению курса/ Г. А. Швиданенко // Экономика промышленности СССР. – К., 1971. – Раздел III, тема 18, 20. – С. 121–125, 134–139.

Про підвищення ефективності фарфоро-фаянсового виробництва/ Г. О. Швиданенко // Легка промисловість. – 1971. – № 6. – С. 15–18.

1972

Основные промышленно-производственные фонды и их рациональное использование. (На примере стекольной и фарфоро-фаянсовой пром-сти УССР) / Г. А. Швиданенко, М. С. Козленко ; Гос. план. ком. Совета Министров УССР, Укр. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информ. техн.-экон. исслед. – К., 1972. – 63 с. – (Обзорная информация. Серия 4, Экономика, организация и планирование производства).

1973

Вопросы определения и использования производственных мощностей промышленных предприятий/ А. С. Федонин, Г. А. Швиданенко. – К. : [РДЭНТП], 1973. – 43 с.

Экономическое стимулирование лучшего использования основных фондов и производственных мощностей/ Г. А. Швиданенко // Научно-технический прогресс и резервы повышения эффективности производственных мощностей в машиностроении. – К., 1973. – С. 37–40.

1974

Совершенствование хозрасчетных стимулов в стекольной промышленности/ Г. А. Швиданенко. – К. : Будівельник, 1974. – 105 с.

Учебные задания по курсу «Экономика промышленности СССР»/ Г. А. Швиданенко, И. В. Мозговой ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К. : [КИНХ], 1974. – 35 с.

Нормативний метод обліку й управління собівартості продукції.[Респ. виробниче об’єднання «Укрфарфор»]/ Г. О. Швиданенко [та ін.] // Легка промисловість. – 1974. – № 4. – С. 33–35.

1975

Программа курса «Экономика, организация и планирование промышленного производства»: для студентов специальности 1738 / Н. В. Задорожная, Г. А. Швиданенко. – К. : МПП при КИНХ, 1975. – 65 с.

Вопросы совершенствования внутризаводского хозрасчета в кирпичном производстве/ А. С. Федонин, Г. А. Швиданенко // Экономические проблемы эффективности производства : науч. труды / МВ ССО УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко ; [редкол.: О. Г. Белорус (отв. ред.) и др.]. – К., 1975. – Вып. 7 : Проблемы организации и планирования промышленного производства. – С. 192–201.

1977

Система управления качеством продукции легкой промышленности: текст лекции / Г. А. Швиданенко, Е. А. Шудра. – К., 1977. – 40 с.

Эффективность фарфоро-фаянсового производства и резервы ее повышения/ Г. А. Швиданенко. – М. : Легкая индустрия, 1977. – 125 с.

Экономика промышленности СССР/ А. В. Антонец, Г. А. Швиданенко [и др.] ; под ред. С. Ф. Покропивного. – К. : Вища школа, 1977. – 471 с.

1979

Программа курса «Экономика, организация и планирование промышленного производства» : для студентов очной формы обучения специальности 1701, 1703, 1734, 1736, 1737, 1738 / М. Г. Грещак, Г. А. Швиданенко, Н. В. Задорожная. – К. : МПП при КИНХ, 1979. – 34 с.

Повышение уровня качества продукции фарфоро-фаянсовой промышленности/ Г. А. Швиданенко. – М. : Лег. индустрия, 1979. – 175 с.

1986

Интенсификация фарфоро-фаянсового производства/ Г. А. Швиданенко. – М. : Легпромбытиздат, 1986. – 167 с.

1989

Перестройка управления качеством: (Из опыта работы машиностроительных предприятий УССР)/ В. М. Приходько, Г. А. Швиданенко. – К. : Тэхника, 1989. – 112 с.

Методические рекомендации для самостоятельного изучения курса «Экономика промышленности СССР»/ С. М. Соболь, Г. А. Швиданенко, Д. Г. Лукьяненко ; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – К. : КИНХ, 1989. – 68 с.

1993

Приватизація в Україні : 500 питань – 500 вiдповiдей/ Г. О. Швиданенко. – К. : LIBRA, 1993. – 282 с.

1994

Приватизація: Що? Де? Коли?: монография / В. Е. Коломойцев, Г. О. Швиданенко. – К. : Фенiкс, 1994. – 256 с.

Приватизация: Что? Где? Когда?/ В.Э. Коломойцев, Г.А. Швиданенко. –К. : [Феникс], 1994. –272 с.

Практикум з курсу«Економіка підприємств» : для студ.-бакалаврів усіх екон. спец. / О. В. Антонець [та ін.] ; уклад. Г. О. Швиданенко. – К. : КДЕУ, 1994. – 14 с.

1995

Методичні вказівки дляпроведення семінарських та практичних занять з курсу «Приватизація державних підприємств» : для бакалаврів всіх спец. та форм навчання/ Уклад. Швиданенко Г.О., Оголь О. В. – К. : КДЕУ, 1995. – 16 с.

Практикум з курсу«Обґрунтуванняприватизаційних проектів»: для магістрів ділової адміністрації / укл. Г. О. Швиданенко [та ін.]. – К. : КДЕУ, 1995. – 15 с.

Програма курсу «Приватизаціядержавних підприємств» : для бакалаврів спец. 0107 усіх форм навчання / укл.:Г.О. Швиданенко [та ін.]. – К. : КДЕУ, 1995. – 14 с.

Програма та методичнівказівки щодо виконання контрольних робіт з курсу «Обґрунтуванняприватизаційних проектів»: для магістрів ділової адміністрації спец. «Інвестиційний менеджмент та приватизація»заочної форми навчання / уклад. Г. О. Швиданенко, О. В. Оголь. – К. : КДЕУ, 1995. – 32 с.

1996

Діяльність банку в умовах ринкової економіки/ Г. О. Швиданенко, С. П. Мішта, І. А. Колекников, М. С. Рудь. –К., 1996. –155 с.

Методичне забезпечення курсу«Бізнес-план»: технологія розробки та обґрунтування: для слухачів магістерських програм усіх форм навчання. Ч. 1 / Київ. держ. екон. ун-т ; уклад. С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, С. М. Соболь. – К. : КДЕУ, 1996.

Приватизація державних підприємств: навч. посiбник для студ. економ. спец. вузiв / Г.О. Швиданенко, О. В. Оголь, В. В. Заікіна. – К. : КДЕУ, 1996. – 216 с.

1997

Участь банківського капіталу у фінансуванні діяльності підприємств/ С. П. Мішта, І. Колесников, Г. О. Швиданенко, С. М. Клименко, М. С. Рудь ; Акад. ощадного банку. – К., 1997. – 20 с.

Економіка підприємства/ уклад. С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін // Нормативні програми дисциплінфундаментального циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва / М-во освіти України, Наук.-метод. коміс. з екон. освіти, Київ. нац. екон. ун-т ; [кол. авт. під заг. кер. А. Ф. Павленка ; наук. ред. В. М. Данюка ; відп. за вип. Т. Є. Оболенська]. – К., 1997. – С. 98–113.

Організаційно-методичні вказівки довивчення курсу «Економіка підприємства» : для бакалаврів спец. 0107 усіх форм навчання / уклад. С.Ф. Покропивний та ін. – К. : КНЕУ, 1997. – 70 с.

1998

Методичні вказівки довивчення дисципліни «Обґрунтування інвестиційних проектів в умовах трансформації форм власності» / уклад.: Г. О. Швиданенко, В. П. Кукоба. – К. : КНЕУ, 1998. – 28 с.

Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: навч. посіб. / С.Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко ; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 1998. – 208 с.

Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності: Навчальний посiбник / Г.О. Швиданенко, О. В. Оголь, В. В. Заїкіна. – К. : КНЕУ, 1998. – 170 с. – (Форми власності).

1999

Економіка підприємств: зб. практ. задач і конкретних ситуацій : навч. посібник / С. Ф. Покропивний,Г.О.Швиданенко[та ін.] ; ред. С. Ф. Покропивний. – К. : КНЕУ, 1999. – 328 с.

Організаційно-методичні матеріали довивчення курсу «Економіка й організація діяльності фірми» : для студ. спец. «Економіка підприємства»і «Ділове планування№ усіх форм навчання / уклад. Г.О. Швиданенко та ін. – К. : КНЕУ, 1999. – 20 с.

Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: навч. посібник / С.Ф. Покропивний,С. М. Соболь, Г.О. Швиданенко ; Київ.нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 1999. – 208 с.

Проблеми соціально-економічних перетвореньв Україні на сучасному етапі: зб. доп. XXVI (64) наук. конф. студ. КНЕУ, Київ, 12–14 квіт. 1999 р. / [відп. за вип. Г. О. Швиданенко]. – К. : КНЕУ, 1999. – 120 с.

Универсальный экономический словарь:Менеджмент, маркетинг, реструктуризация : учеб. пособие для студ. экон. вузов и фак. / ред. Г. А. Швиданенко, С. Н. Соболь, В. Э. Коломойцев. – К. : Книга Памяти Украины, 1999.

2000

Економіка підприємства: зб. практичних задач і конкретних ситуацій : навч. посібник / С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін та ін. ; ред. С. Ф. Покропивний. – К. : КНЕУ, 2000. – 328 с.

Економіка підприємства: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г. О. Швиданенко та ін. – К. : КНЕУ, 2000. – 248 с.

Економіка підприємства: підручник / А. П. Наливайко, М. Г. Грещак, С. М. Соболь Г.О.Швиданенко; ред. С. Ф. Покропивний. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : КНЕУ, 2000. – 528 с.

Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Управління спеціальними проектами» / В.П. Кукоба, Г.О. Швиданенко // Магістерські програми. Економіка підприємства: Програма «Інвестиційний менеджмент». 2000/01 навчальнийрік / кол.авт. під кер. Г.О.Швиданенко / Київ. нац. екон. ун-т. – 2000. – Ч.2. – С. 39–87.

Програма переддипломної практикидля студентів 5 курсу магістерських програм «Менеджмент підприємницької діяльності»та «Інвестиційний менеджмент» / М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2000. – 16 с. Швиданенко, Г. О.\\\\\\\\відп. за вип.\\\\\\\\

Экономика предприятий: учеб. пособ. для экон. вузов / Г. А. Швиданенко, А. И. Руденко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь : Таврия, 2000.

2001

Бізнес-план: технологія розробкита обґрунтування : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, Л. М. Шапринська ; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2001. – 160 с.

Економіка підприємства: структурно-логічний навч.посібник / С. Ф. Покропивний, М. Г. Грещак, В. М. Колот, Г. О. Швиданенко ; ред. С. Ф. Покропивний. – К. : КНЕУ, 2001. – 457 с.

Економіка та організація інноваційної діяльності: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / І. А. Павленко, Н. П. Гончарова, Г. О. Швиданенко ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 150 с.

Магістерські програми. Економікапідприємства : програма «Інвестиційний менеджмент» 2001/02 навчальний рік / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [наук. кер. А. Ф. Павленко ; відп. за вип. С. В. Степаненко ; кер. прогр. Г. О. Швиданенко]. – К. : КНЕУ. – 2001. – Ч. 2. – 144 с.

Організаційно-методичні матеріали/ кер. прогр. Г. О. Швиданенко;уклад. Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін, І. М. Рєпіна та ін. –С. 3–41.

Магістерські програми. Економікапідприємства. Програма «Менеджмент підприємницької діяльності». 2001/02 навчальний рік / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [наук. кер. А. Ф. Павленко ; відп. за вип. С. В. Степаненко ; кер. прогр. В. М. Колот]. – К. : КНЕУ, 2001. – Ч. 2. –180 с.

Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Обґрунтуваннята експертиза бізнес-проектів»/ уклад. Г. О. Швиданенко. – С. 127–178.

Современные тренинговые технологииобучения ведению бизнеса : учеб.-метод. пособие : в 6 кн. / [рук. работы А. Ф. Павленко ; науч. рук.: С. В. Степаненко, Г. А. Швиданенко]. – К. : КНЕУ, 2001 – Кн.1: Технология подготовки и проведения тренингов / І. М. Рєпіна, О. Г. Дерев’янко. – 121 с.

Сучасні тренінгові технологіїнавчання ведення бізнесу : навч.-метод. посібник : у 6 кн. / [кер. роботи А. Ф. Павленко ; наук. кер.: С. В. Степаненко, Г. О. Швиданенко]. – К. : КНЕУ, 2001. – Кн. 1 : Технологія підготовки і проведення тренінгів. – 117 с.

Экономика предприятия: Задачи. Ситуации. Решения : учеб. пособие / Г. А. Швиданенко, А. С. Федонин ; ред. С. Ф. Покропивный. – К. : Знання-Прес, 2001. – 343 с.

2002

Бізнес-план: технологія розробкита обґрунтування : навч. посібник / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, Т. Є. Дерев’янко ; Київ. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 379 с.

Економіка та організація інноваційної діяльності: навч.-метод посібник для самост. вивч. дисципліни / І. А. Павленко, Н. П. Гончарова, Г. О. Швиданенко ; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2002. – 150 с.

Освітньо-професійна програма підготовкибакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т [та ін.] ; [наук.-метод. коміс.: А. Ф. Павленко (голова), С. В. Степаненко, Т. Є. Оболенська ; кол. авт. під заг. кер. А. Ф. Павленка ; розроб. А. М. Береза, К. Г. Валєєв, Г. О. Швиданенко та ін. ; наук. ред. В. М. Данюк]. – Вид. офіц. – К. : [КНЕУ], 2002. – 218 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти).

Використання сучасних тренінгових методів навчання в навчальному процесі ВНЗ/ С. В. Степаненко, Г. О. Швиданенко, О. Г. Дубінський // Сучасні технології навчання та оцінювання знань студентів : матеріали наук.-метод. конф., 1 лют. 2002 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [відп. за вип. С. В. Степаненко ; редкол.: С. В. Степаненко, В. М. Колот, О. О. Субіна, Т. В. Гуть]. – К. : КНЕУ, 2002. – С. 46–51.

Система управління українськими підприємствами: еволюція, проблеми, перспективи/ Г.О. Швиданенко, О. Г. Дерев’янко // Теорія і практика перебудови економіки : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 25–27 листоп. 2002 р. / відп. ред. В. І. Хомяков ; Черкас. держ. технол. ун-т. – 2002.

Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: монографія / Г. О. Швиданенко, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2002. – 192 с.

2003

Санація балансу в системі антикризового управління підприємством/ Г. О. Швиданенко, А. І. Дмитренко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 4. – С. 33–36.

Экономика предприятия: учебник / С. Ф. Покропивный, М. Г. Грещак, В. М. Колот, Г. А. Швиданенко [и др.] ; ред. С. Ф. Покропивный. – К. : КНЕУ, 2003. – 608 с.

2004

Магістерські програми. Економікапідприємства. Програма «Інвестиційний менеджмент». 2004/2005 навчальний рік / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [кол. авт. під кер. Г. О. Швиданенко ; наук. кер. А. Ф. Павленко ; відп. за вип. С. В. Степаненко ; кер. прогр. Г. О. Швиданенко]. – К. : КНЕУ, 2004. – 349 с.

Організаційно-методичні матеріали/ уклад. Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін, І. М. Рєпіна та ін. —С. 3-50.

Магістерські програми. Економікапідприємства. Програма «Менеджмент підприємницької діяльності». 2004/2005 навчальний рік/ М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; наук. кер. А. Ф. Павленко ; відп. за вип. С. В. Степаненко ; кер. прогр. В. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2004. – 370 с.

Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів»/ уклад. Г. О. Швиданенко, Н. В. Ревуцька. –С.218–275.

2005

Економіка підприємства: зб. практ. задач і ситуацій : навч. посібник / С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : КНЕУ, 2005. – 323 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).

2006

Економіка підприємства: діловіігри, ситуації та імітаційні задачі : навч.-метод. посібник / Г. О. Швиданенко, І. М. Рєпіна, І. А. Іванов, О. А. Москаленко. – К. : КНЕУ, 2006. – 120 с.

Освітньо-професійна програма підготовкибакалавра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана [та ін.] ; [наук.-метод. коміс.: А. Ф. Павленко (голова), С. В. Степаненко, Т. Є. Оболенська ; кол. авт. під заг. кер. А. Ф. Павленка ; підгот. А. М. Береза, А. Ю. Брегеда, Г. О. Швиданенко та ін. ; наук. ред. В. М. Данюк]. – Вид. офіц. – К. : КНЕУ, 2006. – 128 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).

Управління підприємствами: сучаснітенденції розвитку : монографія / Н. П. Гончарова, Г. О. Швиданенко ; ред. О. С. Федонін. – К. : КНЕУ, 2006. – 284 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).

Формування та розвиток ключових компетенцій підприємства/ Г. О. Швиданенко, І. Ю. Ільченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – К. : КНЕУ, 2006. – Вип. 16. – 2006. – С. 171–182. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).

2007

Альтернативні джерела залучення капіталу для розвитку підприємств / Г. О. Швиданенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Д., 2007. – Вип. 224, т. 5. – С. 1289–1296.

Новітній погляд на викладання дисциплін «Економіка підприємства» та «Економіка підприємства-2»/ Г. О. Швиданенко, А. І. Дмитренко // Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 6–8 лют. 2007 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот та ін.]. – К. : КНЕУ, 2007. – Ч. 1. – С. 566–569.

Управління капіталом підприємства: навч. посібник / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2007. – 436 с.

2008

Навчальні інновації при підготовці фахівців, які здобувають другу вищу освіту/ Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук // Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій : зб. матеріалів наук.-метод. конф. (5–8 лют. 2008 р.) : у 2 т. / редкол.: А. М. Колот [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2008 – Т. 1. – 2008. – С. 285–287.

Економіка підприємства: зб. практ. задач і ситуацій : навч. посібник / [С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін, В. М. Колот та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – 3-тє вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 323 с.

Діагностика діяльності підприємства: сутність і моделі/ Г. О. Швиданенко // Економіка підприємства: теорія та практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 берез. 2008 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: Г. О. Швиданенко та ін.]. – К. : КНЕУ, 2008. – С. 96–98.

Контролінг: навч. посібник / Г. О. Швиданенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2008. – 257 с.

Магістерська програма «Менеджментпідприємницької діяльності» : навч.-метод. комплекс / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [кол. авт. під кер. Г. О. Швиданенко ; наук. кер. А.Ф. Павленко, С.В. Степаненко ; кер. прогр. О. Г. Швиданенко]. – К. : КНЕУ, 2008. – 640 с.

Передмова/ кер. прогр. Г. О. Швиданенко. —С. 5-8.

«Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів» (2.3.1.1.)/ уклад. Г. О. Швиданенко, О. В. Криворучкіна, О. М. Кремінь. —С. 310-375.

Бізнес-діагностика підприємства/ Г. О. Швиданенко, А. І. Дмитренко, О. І. Олексюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2008. – 340 с.

2009

Економіка підприємства: навч.-метод посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін, О. Г. Мендрул[та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко ; М-воосвіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 439 с.

Економіка підприємства: підручник / [Г. О. Швиданенко, В. Г. Васильков, Н. П. Гончарова та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 598 с.

Економіка підприємства: підручник / М. Г. Грещак, В. М. Колот, О. Г. Мендрул[та ін] ; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана». – Вид. 4-те, переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2009. – 816 с.

Контролінг: навч. посібник / Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко, О. Г. Дерев’янко, Л. М. Приходько ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана». – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 256 с.

Магістерська програма «Менеджментпідприємницької діяльності» : навч.-метод. комплекс / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Центр магістерської підготовки ; [кер. проекту Г. О. Швиданенко ; уклад.: А. М. Поручник, І. В. Кулага, О. В. Ткаченко та ін.]. – К. : КНЕУ, 2009. – 160 с.

Світовий досвід оцінювання інтелектуального капіталу компанії/ Г. О. Швиданенко // Актуальні проблеми і перспективні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 21–22 трав. 2009 р. –2009. – С. 251–253.

2010

Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / [Г. О. Швиданенко, Н. П. Гончарова, О. Г. Мендрул, В. Г. Васильков та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана». – К. : КНЕУ, 2010. – 364 с.

Конкурентна діагностика/ Г. О. Швиданенко// Економіка підприємства: теоріята практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана»; [відп. за вип. Г. О. Швиданенко]. – К. : КНЕУ, 2010. – С.357–359.

Формування конкурентної діагностики діяльності підприємства/ Г. О. Швиданенко// Формування ринкової економіки: зб. наук. пр./ М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2010. – Спец. вип., ч. 1: Економіка підприємства: теорія і практика / [відп. ред. А. Ф. Павленко]. –С. 213–222.

Оцінювання та відтворення інтелектуальних активів підприємства/ Г. О. Швиданенко, Т. Л. Бойко// Формування ринкової економіки: наук. зб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана»; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – К. : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 75–85.

2011

Економічна безпека бізнесу: навч. посібник / [Г. О. Швиданенко, В. М. Кузьомко, Н. І. Норіцина та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2011. – 510 с.

Методы конкурентной диагностики: их оценивание и интеграция/ Г. А. Швиданенко // Экономический рост Республики Белорусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19–20 мая 2011 г. / Белорус.гос. экон. ун-т, Фин. ун-т при Правительстве РФ, Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Киев. гос. торг.-экон. ун-т [и др.]. – Минск, 2011. – С. 55–57.

Новітні тенденції розвиткууправління підприємствами: монографія / [О. С. Федонін, Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2011. – 257 с.

2012

Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрямки вдосконалення/ Г. О. Швиданенко, О. М. Масліченко, К. С. Бойченко // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 21 лют. 2012 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима

Інтелектуальні ресурси: визначеня та систематизація/ Г. О. Швиданенко // Економіка підприємства: теорія та практика = Economyofenterprise: theoryandexperience: зб. матеріалів IVМіжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; [редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.)та ін.]. – К. : КНЕУ, 2012. – С.83–85.

Інтелектуальні ресурси підприємства, які функціонують у зовнішньому середовищі/ Г. О. Швиданенко, І. Ю. Гусєва // Проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 181–186. Гетьмана»; [редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть]. – К. : КНЕУ, 2012 – Т. 2. – С. 193–196.

Технології інноваційного розвиткупідприємств у контексті інституціоналізму : монографія / [Н. П. Гончарова, Г. О. Швиданенко, І. С. Капарулін та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана». – К. : КНЕУ, 2012. – 225 с.

Оптимізація бізнес-процесів: навч. посібник / Г. О. Швиданенко, Л. М. Приходько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2012. – 487 с.

Електронна адреса: [email protected]

Телефон: (044) 3710062

Читайте також: