Рєпіна Інна Миколаївна

Кафедра: Кафедра економіки підприємств
Посада: професор, заступник завідувача кафедри з наукової роботи
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Вищу економічну освіту отримала у КФ Київського державного економічного університету  (диплом з відзнакою за спеціальність «Економіка та управління виробництвом»)  і була рекомендована до аспірантури де у 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління підприємницьким потенціалом». У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Управління активами підприємств». Є автором більше 100 наукових і навчально-методичних праць. З 2013 року призначена керівником англомовної магістерської програми «Менеджмент підприємницької діяльності» («Management of Entrepreneurial Activity»). За час своєї професійної діяльності приймала активну участь в багатьох міжнародних проектах асоційованих товариством Карла Дуйсберга (InWEntgGmbH),  CEUME, працювала локальним тренером за програмою TACIS  MTP4.  Проходила стажування у Франції (ESIDEC), Німеччині (InWEnt), Австрії (UNIDO).

На кафедрі викладає дисципліни «Методологія наукових досліджень», «Фахова науково-дослідна робота», «Потенціал і розвиток підприємства», «Управління вартістю бізнесу», «Комплексний тренінг з менеджменту підприємницької діяльності», «Методологія економічний досліджень» (для PhD) та «Інноватика та інтелектуальна власність» (для PhD).

Є членом двох спеціалізованих вчених рад зі спеціальностей 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.05 — Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка. З 2016 року є гарантом наукової спеціальності 076 — Підприємництво, торгівля та біржова діяльності.

Напрямки наукових досліджень:
  • Управління підприємницьким потенціалом і розвитком підприємства;
  • Інноватика та інтелектуальна власність;
  • Управління активами суб’єктів господарювання;
  • Управління вартістю бізнесу.

 

Публікації:

Монографії, підручники, навчальні посібники:

1.    Рєпіна І. М. Активи підприємства: таксономія, діагностика та управління: Монографія / Рєпіна І. М. — К. : КНЕУ, 2012. — 274 с.
2.    Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку : [моногр.] / Н. П. Гончарова, Г. О. Швиданенко, І. М. Рєпіна. — К. : КНЕУ, 2006. — 284 с.
3.    Новітні тенденції розвитку управління підприємствами : [моногр.] / О. С. Федонін, Г. О. Швиданенко, І. М. Рєпіна [та ін.]. — К. : КНЕУ, 2011. — 257 с.
4.    Економіка підприємства : підруч. / [Грещак М. Г., Колот В. М., Мендрул О. Г., Рєпіна І. М. та ін.]. — 4-те вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2009. — 816 с.
5.    Економіка підприємства : підруч. / [Швиданенко Г. О., Васильков В. Г, Гончарова Н. П., Рєпіна І. М. та ін.]. — К. : КНЕУ, 2009. — 598 с.
6.    Економіка підприємства : навч.-метод посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін, О. Г. Мендрул [та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 439 с.
7.    Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура : навч. посіб. / Колот В. М., Рєпіна І. М., Щербіна О. В. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2009. — 444 с.
8.    Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса : учеб.-метод. пособие : в 6 кн. / [рук. работы А. Ф. Павленко ; науч. рук.: С. В. Степаненко, Г. А. Швиданенко]. – К. : КНЕУ, 2001 – Кн. 1 : Технология подготовки и проведения тренингов / І. М. Рєпіна, О. Г. Дерев’янко. – 121 с.
9.    Потенціал підприємства: формування та оцінка  : навч. посіб. / Федонін О.С, Рєпіна І. М., Олексюк О.І.  — К. : КНЕУ, 2003. — 316 с.
10.    Магістерські програми. Економіка підприємства. Програма «Інвестиційний менеджмент». 2004/2005 навчальний рік / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [кол. авт. під кер. Г. О. Швиданенко ; наук. кер. А. Ф. Павленко ; відп. за вип. С. В. Степаненко ; кер. прогр. Г. О. Швиданенко]. – К. : КНЕУ, 2004. – 349 с. Організаційно-методичні матеріали / уклад. Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін, І. М. Рєпіна та ін. — С. 3-50.
11.    Потенціал підприємства: формування та оцінка  : навчально-методичний посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Федонін О.С, Рєпіна І. М., Олексюк О.І.  — К. : КНЕУ, 2005. — 261 с.
12.    Збірник кейсів з менеджменту: Навч. посіб./ За ред. д-ра екон. наук., проф. А.М.Колота, д-ра екон. наук., проф.Т.Уе (Франція). — К. : КНЕУ, 2006. — 200 с.
13.    Економіка підприємства: ділові ігри, ситуації та імітаційні задачі : навч.-метод. посібник / Г. О. Швиданенко, І. М. Рєпіна, І. А. Іванов, О. А. Москаленко. – К. : КНЕУ, 2006. – 120 с.
14.    Комплексний тренінг : збірник бізнес-кейсів [Электронный ресурс] : практикум / Г. О. Швиданенко, І. М. Рєпіна, Л. М. Приходько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — Электрон. текстовые дан. — К. : КНЕУ, 2013. — 220 с.
15.    Управління вартістю підприємства [Электронный ресурс] : практикум / І. М. Рєпіна, В. В. Лаврененко, Г. Є. Ямненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Ін-т бізнес-освіти. — К. : КНЕУ, 2014. — 208,[8] с.

У наукових фахових виданнях:

16.    Рєпіна І. М. Етимологічний розвиток категорії «бізнес-культура» та її модельний ряд / І. М. Рєпіна // Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. ; вип. 19. — К. : КНЕУ, 2007. — С. 15–22.
17.    Рєпіна І. М. Структурно-логічний підхід до формування інноваційної політики підприємства / І. М. Рєпіна // Маркетинг: теорія і практика : зб. наук. пр. Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля ; № 13. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. — С. 186–193.
18.    Рєпіна І. М. Активи підприємства: категоріальний аналіз та систематологія / І. М. Рєпіна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : ч. 2. — К. : КНЕУ, 2008. — С. 548–553.
19.    Рєпіна І. М. Активізація ресурсів підприємства за умови обмеження фінансових можливостей / І. М. Рєпіна // Прометей : регіон. зб. наук. праць з економіки ; вип. 3 (27). — Донецьк : ДЕГІ, 2008. — С. 76–80.
20.    Рєпіна І. М. Бізнес-активи: бренд / І. М. Рєпіна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету ; вип. 19. — Черкаси : ЧДТУ, 2008. — С. 38–41. — (Серія : Економічні науки).
21.    Рєпіна І. М. Бізнес-культура: системний аналіз нематеріального активу підприємства / І. М. Рєпіна // Вісник Хмельницького національного університету. — 2008. — № 6, т. 2. — С. 81–85. — (Серія : Економічні науки).
22.    Рєпіна І. М. Концептуальні підходи до управління вартістю підприємства / І. М. Рєпіна, А. Д. Коваленко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. ; вип. 19. — К. : КНЕУ, 2008. — С. 75–81.
23.    Рєпіна І. М. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства з урахуванням нематеріальних активів та інноваційних процедур у його структурі / І. М. Рєпіна // Маркетинг: теорія і практика : зб. наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля ; № 15. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2009. — С. 338–342.
24.    Рєпіна І. М. Новітня класифікація активів підприємства з позицій системного підходу / І. М. Рєпіна // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. Володимира Даля ; № 2 (132). — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2009. — С. 319–325.
25.    Рєпіна І. М. Ідентифікація та класифікація активів підприємства / І. М. Рєпіна // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн. ; вип. 1–2. — К. : НАУ, 2009. — С. 386–391.
26.    Рєпіна І. М. Моніторинг продуктивності активів промисловості України / І. М. Рєпіна // Вчені записки : зб. наук. пр. ; вип. 12. — К. : КНЕУ, 2010. — С. 225–232.
27.    Рєпіна І. М. Ділова репутація підприємства: етимологія та оцінювання нематеріального активу / І. М. Рєпіна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. — К. : КНЕУ, 2010. — Ч. 1. — С. 155–169.
28.    Рєпіна І. М. Моделі трансформації ресурсів в активи підприємства / І. М. Рєпіна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. — К. : КНЕУ, 2011. — Ч. 2. — С. 668–675.
29.    Рєпіна І. М. Ключові елементи формування амортизаційної політики підприємства / І. М. Рєпіна // Ринок цінних паперів України : наук., вироб.-практ. журн. — 2011. — № 9–10. — С. 67–73.
30.    Рєпіна І. М. Тернарна модель ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства / І. М. Рєпіна, П. В. Єрмолаєв // Економіка, менеджмент, підприємництво : зб. наук. пр. — 2011. — № 23 (2). — C. 248–255.
31.    Рєпіна І. М. Таксономічний аналіз ефективності формування та використання активів підприємства / І. М. Рєпіна // Формування ринкової економіки : наук. журн. : у 2 ч. — 2011. — № 26, ч. 2. — С. 440–457.
32.    Рєпіна І. М. Компаративний аналіз ділової репутації підприємства / І. М. Рєпіна, В. П. Ковтун // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. праць ; вип. 27, т. 1 — К. : Вид.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2012. — С. 237–242.
33.    Рєпіна І. М. Актуальні питання формування амортизаційної політики підприємства / І. М. Рєпіна // Вчені записки : зб. наук. пр. ; вип. 14, ч. 1. — К. : КНЕУ, 2012. — С. 90–99.
34.    Рєпіна І. М. Методологія діагностики активів підприємств / І. М. Рєпіна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. ; ч. 1. — К. : КНЕУ, 2012. — С. 427–439.
35.    Рєпіна І. М. Розвиток промислових підприємств України: багатовимірний аналіз / І. М. Рєпіна // Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. ; вип. 31. — К. : КНЕУ, 2012. — С. 58–68.
36.    Рєпіна І. М. Ранжування промислових підприємств України / І. М. Рєпіна // Вісник Хмельницького національного університету : наук. журн. — 2012. — № 4, т. 3 (190). — С. 99–103. — (Серія : Економічні науки).
37.    Рєпіна І. М. Моделі управління матеріальними оборотними активами підприємства / І. М. Рєпіна // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журн. ; № 8 (197). — Луганськ : СНУ ім. Володимира Даля, 2013. — Ч. 2. — С. 168–175.
38.    Рєпіна І. М. Діагностика активів підприємств: методологічні аспекти / І. М. Рєпіна // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн. ; № 1. — К. : НАУ, 2013. — С. 188–194.
39.    Рєпіна І. М. Управління процесом активації економічних ресурсів задля забезпечення конкурентних переваг підприємств / І. М. Рєпіна // Вісник Криворізького економічного інституту КНУ : зб. наук. пр. ; № 2. — Кривий Ріг : КНУ, 2013. — С. 22–28.

У виданнях іноземних держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

40.    Репина И. Н. Систематология подходов к определению категории «активы предприятия» / И. Н. Репина // Современные фундаментальные и прикладные исследования : междунар. науч. изд. ; вып. 4 (7). — Кисловодск : Магистр, 2012. — С. 161–165.
41.    Репина И. Н. Триада «ресурсы–капитал–активы»: исследование экономических категорий / И. Н. Репина // Экономический вестник ЮФО : науч.-практ. журн. — 2012. — № 8 (61). — С. 9–20.
42.    Рєпіна І. М. Аналіз структури активів підприємств України за видами економічної діяльності / І. М. Рєпіна // Проблеми економіки (Index Copernicus; Research Papers in Economics; CiteFactor; Research Bible; Directory of Research Journals Indexing; Ulrichsweb Global Serials Directory; NewJour; Соціонет; Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)) : наук. журн. — 2012. — № 4. — С. 34–39.
43.    Рєпіна І. М. Діалектичні протиріччя трансформації ресурсів в активи підприємства / І. М. Рєпіна // Економічний часопис – ХХІ (Index Copernicus; Ulrich’s Periodicals Directory; Scopus; EBSCOhost; Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.); Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)) : наук. журн. — 2012. — № 11–12 (1). — С. 34–36.

В інших виданнях:

44.    Рєпіна І. М. Стадії економічного зростання в контексті неоекономіки / І. М. Рєпіна // Економіка підприємства: теорія та практика : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 берез. 2008 р. — К. : КНЕУ, 2008. — С. 80–82.
45.    Рєпіна І. М. Сучасні підходи до визначення категорії «активи підприємства» / І. М. Рєпіна // Теорія і практика сучасної економіки : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 24–26 верес. 2008 р., м. Черкаси. — Черкаси : ЧДТУ, 2008. — С. 203–206.
46.    Рєпіна І. М. Розгляд категорії «активи підприємства» в контексті неоекономіки / І. М. Рєпіна // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. — Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. — Т. 6. — С. 71–73.
47.    Рєпіна І. М. Візуалізація процесу трансформації ресурсів в активи підприємства / І. М. Рєпіна // Реформування економіки України: стан та перспективи : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 листоп. 2008 р., м. Київ. — К. : МІБО КНЕУ, 2008. — С. 129–132.
48.    Рєпіна І. М. Системні якості активів / І. М. Рєпіна // Стратегічне управління господарюючими суб’єктами в умовах кризи : Українсько-польсько-російський круглий стіл, 18 лют. 2009 р., м. Донецьк // Прометей : регіон. зб. наук. пр. з економіки ; вип. 1 (28). — Донецьк : ДЕГІ, 2009. — С. 322–323.
49.    Рєпіна І. М. Технологія активізації ресурсів підприємством / І. М. Рєпіна // Актуальні проблеми і перспективні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств : Всеукр. наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2009 р. — Кривий Ріг : КЕІ КНЕУ, 2008. — С. 274–276.
50.    Рєпіна І. М. Концептуальні підходи до визначення активів підприємства / І. М. Рєпіна // Теорія і практика сучасної економіки : Х Міжнар. наук.-практ. конф., 14–16 жовт. 2009 р. : матеріали конф. : у 2 т. — Черкаси : ЧДТУ, 2009. — Т. 2. — С. 175–177.
51.    Рєпіна І. М. Ключові питання оцінювання та амортизації ділової репутації підприємства / І. М. Рєпіна // Інвестиційні та інноваційні складові розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобалізації : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів. — К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. — С. 32–33.
52.    Рєпіна І. М. Ключові тенденції змін активомісткості промислових підприємств України / І. М. Рєпіна // Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве : науч.-практ. конф. — Симферополь : Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2010. — С. 84–86.
53.    Рєпіна І. М. Новітні показники моніторингу активів підприємства / І. М. Рєпіна // Економіка підприємства: теорія та практика : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 21 жовт. 2010 р. — К. : Київ. нац. екон. ун-т, 2010. — С. 263–266.
54.    Рєпіна І. М. Позиціювання промислових підприємств в економіці України / І. М. Рєпіна // Економіка і управління у промисловості : Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 75-річчю факультету економіки і менеджменту Національної металургійної академії України, 28–29 жовт. 2010 р., м. Дніпропетровськ. —Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2010. — С. 99–101.
55.    Рєпіна І. М. Таксономічний аналіз активів підприємства / І. М. Рєпіна // Теорія і практика сучасної економіки : ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5–7 жовт. 2011 р., м. Черкаси. — Черкаси : ЧДТУ, 2011. — С. 79–82.
56.    Репина И. Н. Модернизация механизма формирования амортизационной политики украинских предприятий. Модернизация права, экономики и управления в современной России и ее регионах: проблемы теории и практики / И. Н. Репина // Всерос. науч. конф., 29 марта 2012 г. — 2-е изд., испр. и доп. — Тюмень : Тюмен. обл. Дума : Вектор Бук, 2012. — 644 с. — (Раздел V : Статьи учёных из западноевропейских стран и стран СНГ). — С. 613–621.
57.    Рєпіна І. М. Аналіз структури активів підприємств України / І. М. Рєпіна // Економіка підприємства: теорія та практика : ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. — К. : КНЕУ, 2012. — С. 192–194.
58.    Рєпіна І. М. Ключові протиріччя в управлінні активами підприємства // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : І міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 жовт. 2012 р. — Одеса : Атлант, 2012. — С. 236–237.

(повний список наукових та навчально-методичних праць
наведено в додатку)

Консультації  — пн. 1000 — 1100  ауд. 236 (головний корпус КНЕУ)
Е-mail: [email protected]

Читайте також: