Про кафедру

Кафедра економіки підприємств функціонує у складі факультету економіки та управління, акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал. Вона є випусковою з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності «Економіка підприємства», має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний фундамент для збереження та збагачення класичної спадщини минулого й підняття її на вищий, адекватний новим інноваційним вимогам, щабель розвитку.


Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

Науково-педагогічний потенціал кафедри економіки підприємств представлений 5 докторів економічних наук, 7 професорів, 31 кандидат економічних наук, 24 доцентів, 4 старших викладачів, а загалам – 46 викладачів.

Про достатньо високий рівень викладацького потенціалу свідчить також той факт, що завідувач кафедри, професор Швиданенко Г.О. нагороджена Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, професорам кафедри Покропивному С.Ф. і Швиданенко Г.О. присвоєно звання “Заслужений працівник народної освіти України”; професора Федоніна О.С. нагороджено Знаком «Відмінник освіти України», а доцент Чужинов І.Й. є лауреатом “Державної премії України”. Чотири викладачі кафедри є Заслуженими працівниками КНЕУ (Швиданенко Г.О., Федонін О.С., Колот В.М., Новак А.П., Савощенко Г.І.).
Добру згадку про себе залишили провідні викладачі кафедри у вузах зарубіжних країн. Ряд викладачів кафедри в 70-80 роках минулого століття працювали за кордоном і приймали активну участь у підготовці спеціалістів та науковців в багатьох державах:
Покропивний С.Ф. (Франція);
Швиданенко Г.О. (Куба);
Федонін О.С. (Угорщина, Конго);
Колот В.М. (Ємен);
Тоцький В.І. (Алжир);
Сай В.М. (Мадагаскар).
За сумлінну працю за кордоном викладачі кафедри нагороджувались Почесними грамотами відповідних країн, Посольствами СРСР, Мінвузу СРСР і УРСР. Доцент Колот В.М. в 1982 році одержав звання професора Аденського університету (Ємен).
За роки діяльності кафедра підготувала тисячі висококваліфікованих економістів. Серед випускників кафедри є викладачі, науковці, практичні працівники – міністри, їх заступники, голови банків, народні депутати України тощо. До випускників кафедри, які в різні роки обіймали високі посади відносяться: Білорус О.Г., Лановий В.Т., Крижанівський Б.М., Колот А.М., Кальнік В.М., Штефаніч Д.А., Шудра В.Ф., Мозговий О.М., Лебединський Ю.П., Лук’яненко Д.Г., Соболь С.М., Сай В.М., Савченко О.В. та багато інших.
На кафедрі традиційно успішно діє аспірантура і докторантура, що дає змогу постійно поповнювати викладацький склад кращими випускниками факультету. (Покропивний С.Ф., Федонін О.С., Колот В.М., Сай В.М., Тоцький В.І., Рєпіна І.М., Олексюк О.І., Павленко І.А., Клименко С.М., Новак А.П.).

Історія кафедри
Кафедра економіки підприємств організована з самого початку заснування ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана” і має давні наукові та педагогічні традиції. Протягом ХХ століття вона пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування. В 1906 році мала назву “Кафедра економіки”, у 1944 році – “Кафедра економіки промисловості”, пізніше була перейменована у “Кафедра економіки та управління виробнитвом”, а згодом – у “Кафедра економіки підприємств”.
На різних етапах свого розвитку кафедра економіки підприємств відігравала важливу роль у кадровому забезпеченні нових спеціальних кафедр, що утворювалися за вимогою часу; на її кадровій базі були сформовані кафедри: технології, організації і планування підприємства, матеріально-технічного постачання, економіки праці, міжнародної економіки та інші. Це створило необхідні передумови для поступового введення нових економічних спеціальностей та організації відповідних факультетів.
З 1944 року по 1957 рік кафедру очолював відомий економіст Бардієв Ф.Ф. Значні наукові та методичні здобутки кафедра мала, коли її очолював професор Гак Д.В. (08.1957-06.1968).
Якісно новий етап в удосконаленні науково-дослідницької та навчально-методичної діяльності кафедри прийшовся на 1968-1992 роки, коли нею завідував доктор економічних наук, професор Покропивний С.Ф. Активний розвиток відбувся на кафедрі, коли нею керував доктор економічних наук, професор Наливайко А.П. (1992-1993 рр.). З лютого 1994 року керівництво кафедрою здійснює кандидат економічних наук, професор Швиданенко Г.О. За останні роки кафедра досягла у всіх напрямках діяльності значних результатів.
По-перше, вдосконалено навчальні плани, а також — програму з нормативних і фахових дисциплін відповідно до трансформаційних змін в економічному житті держави. Крім того, освоєно принципово нові спеціальні курси ринкової орієнтації. По-друге, відбулися радикальні зміни у методах і засобах проведення занять. Популярними стали проблемні лекції, виробничі ситуації, ділові ігри, тестовий контроль знань тощо. По-третє, у навчальному процесі широко використовуються технічні засоби, обчислювальна техніка, комп’ютерні та тренінгові технології. По-четверте, кафедра перейшла на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. По-п’яте, відбулася активізація наукових досліджень. Відчутні позитивні зміни спостерігаються в науково-дослідній роботі студентів, яка стала обов’язковою складовою навчального процесу.
Впродовж останнього п’ятнадцятиріччя кафедра здійснювала наукове, методичне та організаційне забезпечення проведення ІІ-го заключного туру Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності “Економіка підприємства”, на якій студенти факультету економіки та управління ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана” відрізнялися високим рівнем теоретичних і практичних фахових знань.
Кафедра “Економіки підприємств” функціонує у складі факультету “Економіки та управління”, є випускною з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр зі спеціальності “Економіки підприємства”.