Про кафедру

 

Ка­фед­ра економіки та підприємництва функціонує у складі факультету економіки та управління, акумулючи високий науково-педагогічний потенціал. Вона є випусковою з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності «Економіка підприємства», має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний фундамент для збереження та збагачення класичної спадщини минулого й підняття її на вищий, адекватний новим інноваційним вимогам, щабель розвитку.

         Місія ка­фед­ри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

        Основними завданнями ка­фед­ри є забезпечення на високому науково-педагогічному рівні підготовки фахівців з економіки підприємств різних рівнів кваліфікації (бакалавр, магістр, доктор філософії), формування і розповсюдження новітніх перспективних наукових і прикладних компетентностей, що створюють нові можливості до трудової мобільності та адаптивності науковців і практиків на світовому ринку праці, імплементація міжнародного досвіду підготовки висококваліфікованих професіоналів для ведення бізнесу в сучасних умовах глобалізації і диференціації суспільства.

Науково-педагогічний потенціал кафедри економіки та підприємництва представлений  2 докторами економічних наук, 5 професорів, 31 кандидат економічних наук, 28 доцентів, 3 старших викладача, а загалам – 45 викладачів.

Виконання завдань ка­фед­ри здійснюється шляхом: підготовки фахівців найвищої кваліфікації в межах проведення системних досліджень у сфері економіки та підприємництва, за результатами яких після захисту дисертацій присвоюються ступені доктора філософії й доктора наук; підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу у формі стажування у вітчизняних і зарубіжних університетах, наукових та навчальних центрах, провідних підприємствах й корпораціях; розроблення і виконання у повному обсязі новітніх планів та програм підготовки бакалаврів й магістрів з економіки підприємства з орієнтацією навчального процесу на тренінгові технології навчання індивідуального спрямування; залучення провідних науковців і практиків до проведення відкритих лекцій та майстер-класів; підготовка до видання новітніх підручників і навчальних посібників, наукових монографій і статей (у тому числі тих, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах даних) як на теренах України, так і за її межами; розширення міжнародних зв’язків і пошук нових форм співробітництва з вищими навчальними закладами інших країн; участь у конкурсах, грантах міжнародного та національного рівня; організація та проведення міжнародних науково-практичних конференцій, участь у круглих столах, симпозіумах, бізнес-форумах; залучення студентів до участі в міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських олімпіадах і конкурсах студентських робіт, підготовці наукових публікацій у наукових фахових і студентських спеціалізованих виданнях, в тому числі й інтернет-публікацій.

Про достатньо високий рівень викладацького потенціалу свідчить також той факт, що завідувач кафедри, професор Швиданенко Г.О. нагороджена Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, професорам кафедри Покропивному С.Ф. і Швиданенко Г.О. присвоєно звання “Заслужений працівник народної освіти України”; професора Федоніна О.С. нагороджено Знаком «Відмінник освіти України», а доцент Чужинов І.Й. є лауреатом “Державної премії України”. Чотири викладачі кафедри є Заслуженими працівниками КНЕУ (Швиданенко Г.О., Федонін О.С., Колот В.М., Новак А.П., Савощенко Г.І.).

Добру згадку про себе залишили провідні викладачі кафедри у вузах зарубіжних країн. Ряд викладачів кафедри в 70-80 роках минулого століття працювали за кордоном і приймали активну участь у підготовці спеціалістів та науковців в багатьох державах:

За сумлінну працю за кордоном викладачі кафедри нагороджувались Почесними грамотами відповідних країн, Посольствами СРСР, Мінвузу СРСР і УРСР. Доцент Колот В.М. в 1982 році одержав звання професора Аденського університету (Ємен).

На ка­фед­рі економіки та підприємництва  сформовано дві науково-освітні школи: економіки підприємства та потенціалу підприємства. Фундамент науково-освітніх шкіл почали формувати відомі економісти — Ф. Ф. Бардієр, Д. В. Гак та С. М. Бухало. Проте остаточне становлення науково-освітньої школи економіки підприємства відбулося в 1968–1992 рр., коли нею керував видатний науковець, д.е.н., проф. С. Ф. Покропивний. Саме за його редакцією видано перший фундаментальний підручник «Економіка підприємства» та сформовано навчально-методичний комплекс для підготовки фахівців з економіки підприємства.

Якісно новий етап у розвитку наукової школи в останні роки пов’язаний з ім’ям вихованки Д. В. Гака, послідовниці принципів і наукових підходів С. Ф. Покропивного, завідувача ка­фед­ри економіки та підприємництва проф. Г. О. Швиданенко. Під її керівництвом головними принципами роботи школи стали креативність, наукова творчість і поглиблення досліджень з економіки підприємства.

Творчий внесок представників науково-освітньої школи «Економіка підприємства» у науково-освітній потенціал КНЕУ ім. В. Гетьмана головним чином пов’язаний зі з’ясуванням методологічного фундаменту навчальної дисципліни «Економіка підприємства», зокрема: встановлення її предметного поля (пізнання і свідоме використання об’єктивних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва у конкретних ринкових умовах); визначення її об’єкта (економічні процеси та закономірності організації, функціонування та розвитку підприємства) і предмета (виявлення конкретних форм прояву економічних законів і закономірностей в підприємницькій діяльності суб’єктів господарювання); систематизація наукових спрямувань з економіки підприємства; формулювання понятійно-категоріального та методичного апарату з розділів навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (теорії та різновиди підприємств, ринкове середовище функціонування підприємства, структура та управління підприємством, ресурсне забезпечення діяльності підприємства, організація діяльності підприємства, витрати та результати діяльності підприємства, розвиток, економічна безпека та антикризова діяльність підприємства).

З 2004 р., з метою обговорення вченими і практиками результатів наукових досліджень та досвіду функціонування підприємств у контексті перспективних ринкових реформ в Україні, ка­фед­рою ініційовано проведення міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія і практика». Захід став визначною подією для інтелектуальної, ділової і політичної еліти країни. За останні десять років у конференції взяли участь відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, підприємці, економічні експерти й політики з різних країн (Литви, Азербайджану, Республіки Білорусь, Іраку, Росії, України та ін.).


Відповідальний секретар, д.е.н., проф. І. М. Рєпіна та студенти-волонтери перед початком V Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія і практика» (10 жовтня 2014 р.)

Становлення науково-освітньої школи потенціалу підприємства припадає на початок 20‑х рр. XX ст. і пов’язане з ім’ям видатного вітчизняного науковця — К. Г. Воблого. Проте системні дослідження потенціалу підприємства розпочав професор ка­фед­ри економіки та підприємництва О. С. Федонін, а продовжили професори І. М. Рєпіна й О. І. Олексюк. Вони підготували низку наукових праць, які розкривають природу й особливості формування та функціонування потенціалу суб’єкта господарювання.


Випускники магістерської програми «Менеджмент підприємницької діяльності» (2014)

Навчальний посібник «Потенціал підприємства: формування та оцінка», підготовлений у співавторстві професорами О. С. Федоніним, І. М. Рєпіною та О. І. Олексюком, має найбільший h-індекс цитування Гірша у системі Google Scholar в університеті. За результатами досліджень розроблено навчальну дисципліну «Потенціал і розвиток підприємства» яка нині є нормативною для спеціальності «Економіка підприємства» і введена в навчальні плани підготовки бакалаврів з економіки у всіх ВНЗ України. За час існування науково-освітньої школи на ка­фед­рі понад 20 здобувачів захистило кандидатські дисертації з питань управління потенціалом підприємства.

Наукові дослідження за тематикою наукових шкіл ка­фед­ри економіки та підприємництва об’єднують понад 100 вчених із КНЕУ та інших наукових установ і вишів України. За останні три роки видано 12 монографій, 198 наукових статей, зокрема 34 — у закордонних і 52 — у наукометричних виданнях, 208 тез доповідей. За цей період на основі розробок науково-освітніх шкіл видано низку навчально-методичних видань: 16 підручників і навчальних посібників із грифом МОН України та сім навчально-методичних комплексів для дистанційного навчання. У межах тематики наукових досліджень розроблено 25 авторських курсів навчальних дисциплін, значна частина яких є унікальними в Україні, зокрема: «Підприємництво і бізнес-культура» (проф. В. М. Колот, проф. І. М. Рєпіна, доц. Л. А. Шергіна), «Економіка і організація інноваційної діяльності» (проф. І. А. Павленко, доц. Н. В. Норіцина, доц. Л. А. Петренко), «Організація операційної діяльності підприємств» (доц. В. Г. Васильков), «Організаційне проектування підприємства» (проф. В. П. Кукоба), «Капітал підприємства: формування та використання» (доц. Н. В. Шевчук), «Потенціал і розвиток підприємства» (проф. О. С. Федонін, проф. І. М. Рєпіна, проф. О. І. Олексюк), «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» (доц. О. Л. Устенко, доц. С. М. Клименко, доц. О. С. Дуброва), тренінг-курс «Формування бізнес-моделі підприємства» (доц. Н. В. Ревуцька), тренінг-курс «Start-up» (доц. Н. В. Норіцина, доц. В. М. Кужель, доц. А. М. Бортнік), тренінг-курс «Оцінювання результативності діяльності підприємства» (доц. О. В. Криворучкіна), «Бізнес-діагностика» (проф. Г. О. Швиданенко, проф. О. І. Олексюк, доц. А. І. Дмитренко), «Управління вартістю підприємства» (проф. О. Г. Мендрул, проф. І. М. Рєпіна, доц. Г. Є. Ямненко), «Конкурентоспроможність підприємства» (доц. С. М. Клименко), «Комплексний тренінг з менеджменту підприємницької діяльності» (проф. І. М. Рєпіна), «Управління ресурсами підприємств» (доц. Н. В. Шевчук), «Управління антикризовою діяльністю підприємства» (проф. В. П. Кукоба), «Економічна безпека бізнесу» (проф. О. І. Олексюк, доц. В. М. Кузьомко), «Контролінг» (доц. В. В. Лаврененко), «Управління бізнес-процесами підприємства» (доц. Л. М. Приходько), «Інноваційний розвиток підприємства» (проф. І. А. Павленко, проф. Г. О. Швиданенко, доц. Л. А. Петренко) тощо.

За роки діяльності ка­фед­ра підготувала тисячі висококваліфікованих економістів. Серед її випускників є викладачі, науковці, практичні працівники: міністри, їхні заступники, голови банків, народні депутати України тощо. До числа випускників ка­фед­ри, які в різні роки обіймали високі посади, належать: А. Ф. Павленко, Ю. І. Єхануров, О. Г. Білорус, В. Т. Лановий, Б. М. Крижанівський, О. Л. Устенко, О. М. Мозговий, А. М. Колот, В. М. Кальнік, Д. А. Штефаніч, В. Ф. Шудра, Ю. П. Лебединський, Д. Г. Лук’яненко, С. М. Соболь, В. М. Сай, О. В. Савченко, Р. В. Корж та багато інших.


Робота з аспірантами. Зліва направо: асп. А. В. Соло­войчик, асп. Б. О. Ходакевич, д.е.н., проф. І. М. Рєпіна, асп. М. А. Реплюк, к.е.н., доц. Н. І. Поріцина)

За роки діяльності кафедра підготувала тисячі висококваліфікованих економістів. Серед випускників кафедри є викладачі, науковці, практичні працівники – міністри, їх заступники, голови банків, народні депутати України тощо. До випускників кафедри, які в різні роки обіймали високі посади відносяться: Білорус О.Г., Лановий В.Т., Крижанівський Б.М., Колот А.М., Кальнік В.М., Штефаніч Д.А., Шудра В.Ф., Мозговий О.М., Лебединський Ю.П., Лук’яненко Д.Г., Соболь С.М., Сай В.М., Савченко О.В. та багато інших.