Положення про кафедру

ПРО КАФЕДРУ КНЕУ

  1. Загальні положення

Кафедра — базовий структурний підрозділ університету, що проводить навчально-виховну та методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчаль­них дисциплін, а також здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.

Кафедра створюється рішенням Вченої ради університету за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи і з яких не менше ніж троє мають науковий ступінь або вчене звання.

Загальноуніверситетська кафедра підпорядковується безпосередньо ректорові університету; кафедра, яка є структурною ланкою факультету, підпорядковується деканові факультету.

Навчально-виховна, методична та наукова діяльність кафедри регламентується чинним законодавством, нормативними докумен-
тами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора університету, ухвалами Вченої ради університету, рішеннями ректо-
рату, ради факультету та розпорядженнями декана.

На кафедрі ведеться документація, що відбиває стан наукової та методичної роботи, зміст і організацію навчально-виховного процесу.

Всі питання щодо діяльності кафедри обговорюються на засіданнях кафедри, які проводяться не менше одного разу на місяць.

Про діяльність кафедри завідувач звітує ректорові університету, вченим радам університету та факультету, деканові факультету.

Для успішного виконання завдань і функцій кафедра отримує штати викладачів і навчально-допоміжного персоналу, службові й навчальні приміщення з відповідним матеріально-технічним осна­щенням.

 

  1. Основні завдання та функції

Фундаментальна підготовка кваліфікованих фахівців для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності на підприємствах і в організаціях різних галузей народного господарства та різних форм власності.

Розроблення робочих програм на основі освітньо-кваліфікацій­них характеристик, навчальних планів і типових програм дисци­плін кафедри.

Організація та забезпечення навчального процесу з однієї або кількох навчальних дисциплін, за всіма формами та видами нав-
чання відповідно до регламентів їх вивчення.

Проведення відповідно до навчальних планів усіх форм навчання (денної, вечірньої, заочної) всіх видів навчальних занять, консультацій, екзаменів та заліків, керівництво підготовкою контрольних, курсових, для випускових кафедр — дипломних робіт.

Безперервне вдосконалення якості активних і пасивних видів викладання;

розвиток творчих можливостей студентів.

Комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників, розроблення навчально-методичних матеріалів із проведення всіх видів навчальних занять з використанням найдосконаліших методів, ефективне використання сучасної навчальної техніки та лабораторного обладнання.

Постійний контроль якості навчання студентів за дисциплінами кафедри, аналіз результатів поточного та кінцевого контролю, організація та контролювання самостійної роботи студентів.

Інформує деканат про результати модульного контролю та можливі грубі порушення окремими студентами регламенту роботи під час вивчення навчальної дисципліни.

За результатами поточної роботи студентів готує, у разі потреби, аргументоване подання щодо недопуску окремих студентів до екзаменаційної сесії.

Проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних соціально-економічних і науково-технічних проблем за профілем кафедри, проблем педагогіки вищої школи; обговорення завершених науково-дослідних робіт, рекомендування їх до публікації, участь у впровадженні в практику; організація науково-дослідної роботи студентів, залучення їх до наукової роботи кафедри.

Підбір, підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; організація та контроль навчання докторантів, аспірантів, здобувачів ступеня, стажерів; розгляд дисертацій, представлених до захисту членами кафедри або (за дорученням Вченої ради) іншими здобувачами.

Вивчення, узагальнення й поширення досвіду роботи кращих викладачів; допомога викладачам-початківцям в оволодінні педа­гогічною майстерністю.

Розширення та зміцнення зв’язків із виробництвом з питань: розвитку співробітництва в підготовці фахівців; виконання науково-дослідних робіт на замовлення за госпдоговорами та договорами про співробітництво; залучення до педагогічної діяльності провідних виробничників і вчених; підвищення кваліфікації спеціалістів галузей народного господарства.

Співробітництво з кафедрами інших ВНЗ України та зарубіжних ВНЗ у навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній роботі, а також із зарубіжними науково-дослідними установами.

Участь у профорієнтаційній роботі зі вступниками, проведення виховної роботи серед студентів, забезпечення творчих зв’язків з випускниками.

Випускова кафедра виконує також і такі функції: розробка нав-
чальних планів, організація та керівництво підготовкою дипломних робіт, виробничою практикою, зв’язком з випускниками для вивчення якості їх практичної роботи, підготовка заходів щодо поліпшення якості підготовки випускників; координація роботи з професійної направленості викладання фундаментальних та забезпечувальних дисциплін за фахом; організація роботи держав-
них екзаменаційних комісій, участь у підборі голів ДЕК.

  1. Структура та управління

Структура, кількісний та якісний склад кафедри визначаються характером її спеціалізації, кількістю та змістом дисциплін, що викладаються, обсягом навчального навантаження, складністю та обсягом науково-дослідної роботи, іншими чинниками.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою університету строком на сім років. Із завідувачем кафедри укладається контракт.

Завідувач кафедри може делегувати частину своїх повнова­жень своїм заступникам.

До складу кафедри входять професори, доценти, старші викладачі, асистенти, викладачі-стажери, аспіранти, навчально-допоміжні працівники, співробітники науково-дослідних лабораторій. Права та обов’язки працівників кафедри визначаються Статутом університету та відповідними посадовими інструкціями.

Структура та штати кафедри затверджуються ректором університету на кожний навчальний рік.

Кафедра може мати у своєму складі навчально-методичні кабінети, навчальні лабораторії та аудиторії, комп’ютерні класи, кабінети для дипломного проектування, проблемні та галузеві науково-дослідні лабораторії тощо. Випускові кафедри можуть мати свої філії на підприємствах, у науково-дослідних інститутах та інших організаціях. Структурні підрозділи кафедри у своїй діяльності керуються відповідними положеннями.

У складі кафедри, яка забезпечує навчальний процес із кількох дисциплін, можуть утворюватися секції. Секція об’єднує викладачів однієї або кількох суміжних дисциплін для спільного вирішення наукових, методичних і організаційних питань забезпечення навчального процесу.

  1. Внутрішньоуніверситетські взаємовідносини

У своїй діяльності кафедра співпрацює:

з ректоратом, Вченою радою, деканатом та радою факультету — з питань організації та планування навчально-виховного процесу, методичної та науково-дослідної роботи, звітності про стан, підсум­ки та якість навчально-виховної, методичної та наукової діяльності;

з навчальним центром — з питань педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу; затверджен­ня випускникам тем дипломних (випускних) робіт і наукових керівників, складу державних екзаменаційних комісій, організації та підсумків практики студентів і стажування викладачів;

з науково-методичним відділом — з питань розвитку науково-методичного забезпечення навчального процесу;

з науково-дослідним інститутом економічного розвитку — з питань відкриття держбюджетної та госпдоговірної тематики, організації та підсумків наукових досліджень та їх впровадження;

з бібліотекою — з питань забезпечення навчального процесу необхідною навчально-методичною літературою та посібниками;

з іншими загальноуніверситетськими центрами, відділами, відокремленими підрозділами — з питань організації та належного забезпечення діяльності кафедри у відповідних напрямах.

  1. Порядок введення в дію та внесення змін

Положення про кафедру приймається Вченою радою університету та затверджується ректором університету. Зміни та доповнення до положення приймаються ректоратом універси­тету, ухвалю­ються Вченою радою університету та затверджу­ються ректором.