Павленко Ірина Анатоліївна

Кафедра: Кафедра економіки підприємств
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія:

 

 

 

 

 

Публікації: 1.    Павленко І.А. Проблеми маркетингового забезпечення інноваційної діяльності підприємства / І.А.Павленко, О. К. Шафалюк // Маркетинг: теорія і практика : матеріали V міжнар. наук.-практ конф., Київ, 25-26 трав. 2001 р. / ред. А. Ф. Павленко ; Київський нац. екон. ун-т. – К., 2001. – С. 128-129. – (До 35-річчя кафедри маркетинга КНЕУ).
2.    Павленко І.А. Теоретичні аспекти класифікації інновацій / І.А.Павленко // Стратегія економічного розвитку України: науковий збірник Київського національного економічного університету / ред. А. П. Наливайко. – К.: КНЕУ, 2004. – Вип. 15. – С. 55-61.
3.    Павленко І.А. Принципи та функції інноваційного підприємництва у трансформаційній економіці / І.А.Павленко // Стратегія економічного розвитку України: науковий збірник Київського національного економічного університету / ред. А. П. Наливайко. – К.: КНЕУ, 2005. – Вип. 16. – С. 22-28.
4.    Павленко І. А. Проблеми формування організаційно-функціональної структури інноваційного підприємства / І.А.Павленко // Економіка та підприємництво: збірник наукових праць молодих учених та аспірантів Київського національного економічного університету / ред. С.І.Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2005. -Вип. 15. – С. 77-90.
5.    Павленко І.А. Форми і методи державного регулювання інноваційного підприємництва / І.А.Павленко // Економіка розвитку: науковий журнал Харківського національного економічного університету / ред. В. С. Пономаренко. – X.: ХНЕУ, 2005. – № 4 (36). -С.10-14.
6.    Павленко І.А. Проблеми правового механізму регулювання інноваційного підприємництва / І.А.Павленко // Науковий вісник: збірник наукових праць Одеського державного економічного університету. – О.: ОДЕУ, 2006. – № 14 (34). – С. 82-93.
7.    Павленко І.А. Роль малого інноваційного підприємництва в розвитку економіки країни / І.А.Павленко // Формування ринкової економіки: збірник наукових праць Київського національного економічного університету / ред. О. О. Беляєв. – К.: КНЕУ, 2006. -Вип. 16. – С. 63-77.
8.    Павленко І.А. Сутність і складові національної інноваційної системи / І.А.Павленко // Вчені записки: науковий збірник Київського національного економічного університету / відп. ред. А. Ф. Павленко. – К.: КНЕУ, 2006. – Вип. 8. – С. 9-15.
9.    Павленко І.А. Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку : Монографія / І.А.Павленко, Н. П. Гончарова, Г. О. Швиданенко, І. А. Павленко; ред. О. С. Федонін. К. : КНЕУ, 2006. – 284с.
10.    Павленко І.А. Організаційно-правові аспекти формування законодавства у сфері інноваційного підприємництва / І.А.Павленко // Правове регулювання економіки : зб. наук. праць / ред. В. Ф. Опришко. – К., 2006. – С. 42-52. – (До 100-річчя Київського національною економічного університету).
11.    Павленко І.А. Роль малого інноваційного підприємництва в розвитку економіки країн / І.А.Павленко // Формування ринкової економіки : зб. наук, праць ред. О. О. Беляев. – К.. 2006. — Вип. 16. — С. 63—77. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).
12.    Павленко І.А. Проблеми правового механізму регулювання інноваційного підприємництва / І.А.Павленко / Науковий вісник. – О., 2006. -№ 14 (34). – С. 82-93. 12
13.    Павленко І.А. Напрями вдосконалення економічного механізму регулювання інноваційного підприємництва / І.А.Павленко // Вчені записки : зб. наук, праць / М-во освіти і науки ~ України. Держ. вищ. навч. заклад «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; відп. ред. А. Ф. Павленко ; редкол.: В. С. Савчук [та ін.]. – К., 2007. – Вип. 9. – 2007. – С. 143-148.
14.    Павленко І.А. Методичні підходи до оцінювання економічної ефективності інноваційного підприємництва / І.А.Павленко // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Серія: економічна. – Л.: ЛНУ, 2007. – Вип. 27. – С. 281-288.
15.    Павленко І.А. Напрями розвитку та фінансового забезпечення малого інноваційного підприємництва / І.А.Павленко // Світ фінансів: Тернопільського національного економічного університету. – Т.:ТНЕУ, 2007. – Вип. 1 (10), березень. – С. 92-101.
16.    Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: Монографія / І.А.Павленко. – М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2007. – 243с.
17.    Павленко І.А. Фінансове забезпечення інноваційної сфери / І.А.Павленко // Вчені записки : зб. наук, праць / М-во освіти і науки України, Держ. виш. навч. заклад «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – К., 2008. – Вип. 10. – 2008. – С. 93-100.
18.    Павленко І.А. Проблеми економічного механізму регулювання інноваційного підприємництва / І.А.Павленко // Економіка розвитку: науковий журнал Харківського національного економічного університету. – Х.: ХНЕУ, 2008. – № 2. – С. 59-63.
19.    Павленко І.А. Організаційні форми співробітництва між наукою та бізнесом / І.А.Павленко // Стратегія економічного розвитку України: науковий збірник Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана / ред. А. П. Наливайко. – К.: КНЕУ, 2009. – Вип. 24-25. – С. 3-10.
20.    Павленко І.А. Інновації як інструмент подолання економічної кризи / І.А.Павленко // Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. – Ів.-Фр.: ПНУ, 2009. – №1 (13). – С.245 – 252.
21.    Павленко І.А. Сучасні підходи до класифікації інновацій / І.А.Павленко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ: СНУ, 2009. – №10 (140). – Частина 2. – С. 235 – 243.
22.    Павленко І.А. Оцінювання економічної ефективності інноваційного підприємництва / І.А.Павленко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: збірник наукових праць. – Х.: НТУ«ХПІ», 2009. – Збірник 35-1. (Тематичний випуск «Технічний прогрес і ефективність виробництва») – С. 72 – 81.
23.    Павленко І.А. Організаційно-функціональна структура інноваційного підприємництва в Україні / І.А.Павленко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України. – Вип. 2 (105) / Наук. ред. І.Г.Манцуров. – К., 2010. – 200с. – С. 55 – 61.
24.    Павленко І.А. Організаційно-правові аспекти формування законодавства у сфері інноваційного підприємництва / І.А.Павленко  // Збірник наукових праць «Торгівля, комерція, підприємництво», Випуск 11. – Львів: Львівська комерційна академія, 2010. – С. 267 – 273.
25.    Павленко І.А. Напрями вдосконалення економічного механізму регулювання інноваційного підприємництва / І.А.Павленко // «Вчені записки»: Збірник наукових праць Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 69 – 78.
26.    Павленко І.А. Новітні методики оцінювання ефективності національних інноваційних систем / І.А.Павленко // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана. Спеціальний випуск «Економіка підприємства: теорія та практика» – К.: КНЕУ, 2010. – Том 1.– С. 120 – 131.
27.    Павленко І.А. Кластерне моделювання інноваційної конкурентоспроможності Українии / І.А.Павленко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – №43. – С.24 – 31.
28.    Павленко І.А. Вдосконалення фінансового механізму інноваційного підприємництва в Україні / І.А.Павленко // Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. – Ів.-Фр.: ПНУ, 2010. – №2 (16). – С.137 – 148.
29.    Павленко І.А. Концептуальні положення інноваційного розвитку вітчизняної економіки / І.А.Павленко // Інноваційно – інвестиційна модель розвитку національної економіки: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк / Нац. Академія наук України, Донец. Нац.. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, ін.-т економіки промисловості; ред. кол.:Шубін О.О. [та ін.]. – Донецьк: ДонНУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2010. – 365 с. – С. 356 – 360.
30.    Павленко І.А. Результативність інноваційної діяльності промислових підприємств України / І.А.Павленко // Національна економіка у сучасній глобальній економічній системі: механізми функціонування, динаміка, економічна безпека: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 23 – 24 квітня 2010 р. / ред.. М.Є.Рогоза та ін.; – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. – 265 с. – С. 189 – 194.
31.    Павленко І.А. Інноваційний потенціал та інноваційна активність: методологічні питання / І.А.Павленко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: теорія і практика”, 21 жовтня 2010 року – К.: КНЕУ, 2010 – 377 с. – С. 229-232. Режим доступу: http://kneu.kiev.ua/ua/publication/content/717.htm
32.    Павленко І.А. Методологічні засади оцінки інноваційного потенціалу України / І.А.Павленко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Чернігів: ЧДТУ, 2010. – №44. – С.32 – 40.
33.    Павленко І.А. Бізнес-моделі інноваційного підприємництва / І.А.Павленко, Л.А. Петренко // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск «Економіка підприємства: теорія та практика» – К.: КНЕУ, 2012. – С. 385 – 394.
34.    Павленко І.А. Досвід викладання курсу «Економіка та організація інноваційної діяльності» / І.А.Павленко, Л.А. Петренко // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення [Текст] : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 21 лютого 2012 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть]. – К. : КНЕУ, 2012
35.    Павленко І.А. Теоретичне і прикладне підґрунтя активізації інноваційного розвитку підприємств в Україні / І.А.Павленко, Л.А. Петренко, В.В.Лаврененко //  Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (16-18 травня 2013 р., м. Севастополь). Севастополь: ДІАПІ, 2013. – С.223-225.
36.    Павленко І.А. Методичні аспекти обґрунтування концепції активізації інноваційного розвитку підприємств в контексті державних пріоритетів / І.А.Павленко, Л.А. Петренко, В.В.Лаврененко //  Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : К.: КНЕУ, 2013. – 486 с. – С. 306 – 308.
37.    Павленко І.А. Інноваційне підприємництво як наукова категорія / І.А.Павленко, Л.А.Петренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №16 (серпень). – С. 12-16.
38.    Павленко И.А. Эволюция оценки инновационного развития / И.А.Павленко, Л.А. Петренко, В.В.Лаврененко // Science engineering и экономическая парадигма современного общества : Междунар. науч.-практ. конгресс (г. Базель, Швейцария, 25 июня 2014 г.). – 0,35 п.л. 7 4 В.В. Лаврененко, Л.А.Петренко
39.    Петренко Л.А. Світовий досвід аналізу та моніторингу інноваційного розвитку / І.А.Павленко, Л.А.Петренко // Агросвіт. – 2014. – №16 (серпень). – С. 3-12.
40.    Павленко И.А. Анализ индикаторов инновационного развития, используемых Европейским Союзом / И.А.Павленко, Л.А. Петренко, В.В.Лаврененко // Варна, Болгария «Украина – Болгария – Европейский Союз » (11-17 сентября 2014г.) – 0,4 п.л.
41.    Павленко І.А. Інноваційне підприємництво: підходи до вивчення феномена / І.А.Павленко, Л.А. Петренко, В.В.Лаврененко // Економіка підприємства: теорія і практика : зб. Матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. ; 10 жовт. 2014 р. – К. : КНЕУ, 2014. – 377с. – С. 79 – 83.
42.    Павленко І.А. Управлінський контролінг інноваційних проектів / І.А.Павленко // Економіка та держава. – 2014. – №10. – 11-15.
43.    Павленко І.А. Агенти глобального трансферу технологій / І.А.Павленко // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2014. – №11. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua
44.    Павленко І.А. Розвиток інноваційного підприємництва: теоретико-методологічні та правові засади / І.А.Павленко // Вчені записки: Зб. наук. праць. – Вип. 16. – К.: КНЕУ, 2014. – С. 62 – 74.
45.    Павленко І.А. Еволюція концептуальних та прикладних засад трансферу технологій / І.А.Павленко // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2015. – №1. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua .
46.    Павленко І.А. Зарубіжний досвід у сфері трансферу технологій / І.А.Павленко // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2015. – №2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua
47.    Павленко І.А. Актуальні механізми комерціалізації інновацій / І.А.Павленко // Агросвіт. – 2015. – №5 (березень) – С. 25 – 28. .
48.    Павленко І.А. Сучасні канали міжнародного трансферу технологій / І.А.Павленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №5 (березень) – С. 18 – 22.
49.    Павленко І.А. Сучасні канали міжнародного трансферу технологій / І.А.Павленко, В.В. Лаврененко, Л.А. Петренко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах» (24-25 квітня 2015 р) Мукачівський державний університет ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
50.    Павленко І.А. Новітні тенденції розвитку управління підприємствами: Монографія / І.А.Павленко, О.С.Федонін, Г.О. Швиданенко, В.В Лаврененко., Л.А. Петренко та ін. – КНЕУ, 2011. – 257 с.
51.    Павленко І.А. Управління знаннями: Монографія / І.А.Павленко, А.П.Наливайко, В.А.Верба, О.М.Гребешкова, Л.А.Петренко та ін. – К. : КНЕУ, 2013 350 с.
52.    Павленко І.А. Управління ресурсами підприємства: Монографія / І.А.Павленко, В.В.Лаврененко, Л.А.Петренко та ін. – К. : КНЕУ, 2014 398 с.
53.    Павленко І.А. Управлінський контролінг: Монографія / І.А.Павленко, В.В. Лаврененко, Л.А.Петренко та ін. – К. : КНЕУ, 2015 291 с.
54.    Павленко І.А. Літературний письмовий твір наукового характеру «Навчальна програма науки «Інноваційний розвиток»» / І.А.Павленко, Г.О. Швиданенко, Л.А.Петренко. – Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47938: Дата реєстрації 20.02.2013
55.    Павленко І.А. Суть маркетингу і його сучасна концепція : текст лекцій / І.А.Павленко, А. В. Войчак. – Київський держ. екон. ун-т. – К.: [б. и.], 1994. – 19с.
56.    Павленко І.А. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Економіка підприємства» / І.А.Павленко. – КДЕУ, 1995. – Ч. 1. – 18с.
57.    Павленко І.А. Методичні вказівки з курсу «Ринок цінних паперів» за програмою магістерської підготовки Інвестиційний менеджмент і приватизація» для студентів усіх форм навчання / І.А.Павленко, О. Г. Мендрул. – К. : КНЕУ, 1996 14с.
58.    Павленко І.А. Організаційно-методичні матеріали з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для бакалаврів спец. 0107 усіх форм навчання / І.А.Павленко. – К. : КНЕУ, 1997. – 20 с.
59.    Павленко І.А. Ринок цінних паперів : навч.посібник / І.А.Павленко, О. Г. Мендрул. – К. : КНЕУ. 1998. – 152с.
60.    Павленко І.А. Економіка підприємств : зб. практ. задач і конкретних ситуацій : навч. посібник / І.А.Павленко, С.Ф. Покропивннй, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін, В. М. Колот. –  К.: КНЕУ, 1999. – 328с.
61.    Павленко І.А. Економіка підприємства : зб. практ. задач і конкретних ситуацій : навч.посібник / І.А.Павленко, С. Ф. Покропивний. Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін, В. М. Колот та ін.. : КНЕУ, 2000. – 328 с.
62.    Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами : навч. посібник / І.А.Павленко, О. Г. Мендрул. – К.: КНЕУ, 2000. – 156 с.
63.    Павленко І.А. Товарна інноваційна політика : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / І.А.Павленко, В. Я. Кардаш, О. К. Шафалюк. – К.: КНЕУ, 2001. – 182 с.
64.    Павленко И.А. Экономика предприятия : Задачи. Ситуации. Решения : учеб. пособие / И.А.Павленко, Г. А. Швиданенко, А. С. Федонин, В. М. Колот, В. Г. Васильков, Н. В. Шевчук К.: Знання-Прес. 2001. – 343 с.
65.    Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисципліни / І.А.Павленко, Н. П. Гончарова, Г. О. Швиданенко. – К.: КНЕУ. 2002. – 150 с.
66.    Павленко І.А. Товарна інноваційна політика : підручник з грифом МОН України / І.А.Павленко, В. Я. Кардаш, О. К. Шафалюк. – К.: КНЕУ, 2002. – 268 с.
67.    Павленко І.А. Управління інфраструктурою підприємства : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / І.А.Павленко, М. А. Бєлов, Т. І. Решетняк. – К. : КНЕУ, 2003. – 112 с.
68.    Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч. посібник з грифом МОН України / І.А.Павленко К. : КНЕУ, 2004. – 204 с.
69.    Павленко І.А. Економіка підприємства: підручник з грифом МОН України / І.А.Павленко, Г. О. Швиданенко, В. Г. Васильков, Н. П. Гончарова та ін. – К. : КНЕУ, 2009. – 598 с.
70.    Павленко І.А. Товарна інноваційна політика: підручник з грифом МОН України / І.А.Павленко, В.Я.Кардаш, О.К.Шафалюк, Н.В.Василькова. – К.: КНЕУ, 2010. – 390 с.
71.    Павленко І.А. Практикум з курсу «Економіка та організація інноваційної діяльності» / І.А.Павленко, Г.О. Швиданенко, Н.І.Норіцина. –  К.КНЕУ, 2013. – 357 с.

Читайте також: