Кукоба Володимир Павлович

Кафедра: Кафедра економіки підприємств
Посада: заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 15 років
Біографія:
Трудову і наукову діяльність розпочав у 1979 році на посаді техніка з розробки трудових нормативів для підприємств хімічної промисловості СРСР. У подальшому пройшов шлях від старшого техніка до провідного інженера Науково-впроваджувального центру у промисловості засобів зв’язку СРСР. Працював на посаді заступника директора з наукової роботи у наукових і консалтингових організаціях, поєднуючи наукову і викладацьку роботу. Суто викладацьку діяльність розпочав у 1996 році у Київському національному економічному університеті. Захистив кандидатську (2002 р.) і докторську (2009 р.) дисертації. У даний час працює професором на кафедрі економіки підприємств.
Напрямки наукових досліджень:
 1. Комплексне організаційне проектування підприємств.
 2. Організація управління виробничими підприємствами.
 3. Реформування і реструктуризація підприємств.
 4. Реінжиніринг процесів діяльності підприємств.
 5. Антикризове управління підприємствами і управління проблемами бізнес-структур.
 6. Інвестиційний менеджмент.
 7. Менеджмент проектів виробничої діяльності.

 

Публікації:

Загальна кількість публікацій на початок квітня 2011 року — 115 наукових і навчально-методичних, з них за останній рік – 3.

Перелік публікацій за останні 15 років:

Монографії:

 1. Кукоба В.П.  Організаційне проектування підприємств : Монографія / В.П. Кукоба / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. — К. : КНЕУ, 2009. — 270 с. — (15,6 друк.арк.).
 2. Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку. Монографія /Н.П.Гончарова, О.С.Федонін, Г.О.Швиданенко та ін./ За заг.ред. проф.О.С.Федоніна. – К.: КНЕУ, 2006.- 284 с. (Кукобі В.П. належать: параграф 5.1 “Основні ознаки та чинники виникнення криз на підприємствах“; параграф 5.3 “Формування внутрішньофірмової системи антикризового управління та моніторингу банкрутства“ – 2,1 друк.арк.)

Навчальні посібники:

 1. Кукоба В.П.  Організаційне проектування підприємств [Текст]: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни  / В. П. Кукоба ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». К. : КНЕУ, 2010 – 115 с. (12 друк.арк.)
 2. Кукоба В.П.  Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посібник / В. П. Кукоба ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — К. : КНЕУ, 2008. — 384 с. (23,0 друк.арк.)
 3. Кукоба В.П.  Управління антикризовою діяльністю підприємства [Текст] : навч. посібник / В.П.Кукоба ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — К. : КНЕУ, 2008. — 400 с. (22,5 друк.арк.)З грифом МОН України “Рекомендовано …” (Лист № 1.4/18-Г-2852 від 24.12.08)
 4. Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу : Навч.-метод. посіб.: У 6-ти кн. / Київський нац. екон. ун-т /  [А.Ф.Павленко, С.В.Степаненко, А.М.Колот, В.П.Кукоба та ін.]; А.Ф.Павленко (заг. керівництво). — К: КНЕУ, 2001.
  Кн. 5. Організація діяльності фірми: супровідні матеріали і документи — К.: КНЕУ, 2007. — 216 с. — (14,3 друк.арк., Кукобі В.П. належить 4,6 друк.арк. — розроблено “Вступ”, “Розділ 1. Документальна основа проведення робіт для формування виробничого потенціалу фірми”, вступні частини і коментарі  в розділах 2-7). З грифом МОН України “Рекомендовано …” (Лист № 14/18.2-735 від 04.04.05)
 5. Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса [Текст] : учебно-методическое пособие: в 6-ти кн. / М-во образования и науки Украины, Киевский нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана; [рук. работы А.Ф.Павленко ; науч. рук. А.М.Колот, С.В.Степаненко]. — К. : КНЕУ.
  Кн. 5 : Организация деятельности фирмы: сопроводительные материалы и документы / [В. П. Пилипчук [и др.]. — 2007. — 246 с.(14,3 друк.арк., Кукобі В.П. належить 4,6 друк.арк. — розроблено “Вступ”, “Розділ 1. Документальна основа проведення робіт для формування виробничого потенціалу фірми”, вступні частини і коментарі  в розділах 2-7). З грифом МОН України “Рекомендовано …” (Лист № 14/18.2-735 від 04.04.05)
 6. Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу : Навч.-метод. посіб.: У 6-ти кн. / Київський нац. екон. ун-т /  [А.Ф.Павленко, С.В.Степаненко, А.М.Колот, В.П.Кукоба та ін.]; А.Ф.Павленко (заг. керівництво). — К: КНЕУ, 2001.
  Кн. 4. Планування діяльності фірми: супровідні матеріали і документи. — К.: КНЕУ, 2004. — 204 с. — (13,3 друк.арк., Кукобі В.П. належить 2,3 друк.арк. — розроблено “Вступ”, “Розділ 1. Організаційні, планові і розпорядчі документи, що використовуються на етапі створення підприємства”, вступні частини і матеріали з організації управління в розділах 2-7). З грифом МОН України “Рекомендовано …” (Лист № 14/18.2-2199 від 17.12.03)
 7. Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса : Учеб.-метод. пособие: В 6-ти кн./ С. В. Степаненко, А. М. Колот, В. П. Кукоба; Ред. А.Ф. Павленко. -К. : КНЕУ
  Кн.4 : Планирование деятельности фирмы: сопроводительные материалы и документы/ В.П.Пилипчук, А.В.Федорченко, Ю.А.Хоптинский и др.. -2004.-204 c. (Кукобі В.П. належить 1,5 друк.арк.) З грифом МОН України “Рекомендовано …” (Лист № 14/18.2-2199 від 17.12.03)
 8. Кукоба В.П.  Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни “Інвестиційний менеджмент” / Магістерські програми . Менеджмент організацій: Програма “Менеджмент малого бізнесу”. 2004/2005 навч. рік. Кол.авт. під.кер. С.М.Соболя. – К.: КНЕУ, 2004.- С. 146 – 166 (1,4 друк.арк.).
 9. Кукоба В.П.  Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Управління антикризовою діяльністю підприємства” / Магістерські програми. Економіка підприємства: Програма “Інвестиційний менеджмент”. 2004/05 навч. рік. Кол.авт. під. кер. Г.О.Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 308 – 330 (1,4 друк.арк.).
 10. Кукоба В.П. Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Управління спеціальними проектами” / Магістерські програми. Економіка підприємства: Програма “Менеджмент підприємницької діяльності”. 2004/05 навч. рік. Кол.авт. під кер. В.М.Колота. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 129-149 (1,3 друк.арк).
 11. Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу [Текст] : навчально-методичний посібник: У 6 кн. / Степаненко С. В., Колот А. М., Кукоба В. П., Дубинський О. Г.; Рук.работы Павленко А. Ф.
  Кн.3 : Технологія створення та організації діяльності фірми / В. П. Пилипчук [и др.] ; . — К. : КНЕУ, 2003. — 308с. (21,9 друк.арк., Кукобі В.П. належить 0,6 друк.арк. — розроблено “Розділ 12. Організація і виконання щомісячних робіт ”).
 12. Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса : Учеб.-метод. пособие: В 6-ти кн. / Киевский нац. экон. ун-т / [А.Ф.Павленко, С.В.Степаненко, А.М.Колот, В.П.Кукоба и др.]; А.Ф.Павленко (общ. руководство). — К.: КНЕУ, 2001  — (Обучение, консультации, тренинги).
  Кн.3. Технология создания и организации деятельности фирмы. — К.: КНЕУ, 2003. — 330 с. (21,9 друк.арк., Кукобі В.П. належить 0,6 друк.арк. — розроблено “Раздел 12. Организация и выполнение ежемесячных работ”).
 13. Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу : Навч.-метод.посібник: У 6 кн./ А.Ф.Павленко та ін.
  Кн. 2. Методичне керівництво для викладачів-тренерів / С.В.Степаненко, А.М.Колот, В.П.Кукоба, О.Г.Дубинський; Ред. А.Ф.Павленко. — К.: КНЕУ. — 2003. — 296 c. (19,9 друк.арк., Кукобі В.П. належить 1,2 друк.арк. — розроблено “Вступ” та “Глава 1. Організація роботи керівника тренінгу ”)
 14. Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса : Учеб.-метод. пособие: В 6-ти кн. / Киевский нац. экон. ун-т / [А.Ф.Павленко, С.В.Степаненко, А.М.Колот, В.П.Кукоба и др.]; А.Ф.Павленко (общ. руководство). — К.: КНЕУ, 2001 — (Обучение, консультации, тренинги).
  Кн. 2. Методическое руководство для преподавателей-тренеров. — К.: КНЕУ, 2003. — 306 с. — (19,9 друк.арк., Кукобі В.П. належить 1,2 друк.арк. — розроблено “Введение” та “Глава 1. Организация работы руководителя тренинга”).
 15. Кукоба В.П. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю» /  — К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. — 51с. ( 2,5 друк.арк.)
 16. Батенко Л.П., Кукоба В.П. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Управління спеціальними проектами» // Магістерські програми. Економіка підприємства: Програма «Менеджмент підприємницької діяльності». 2001/02 навч. рік. Ч. II. /Колектив авт. під кер. В.М.Колота. — К.: КНЕУ, 2001. — С.48-67. (1,2 друк.арк., Кукобі В.П. належить  0,5 друк.арк.)
 17. Кукоба В.П. Швиданенко Г.О. Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Управління спеціальними проектами” / Магістерські програми. Економіка підприємства: Програма “Інвестиційний менеджмент”. 2000/01 навч. рік. Ч. ІІ / Кол.авт. під кер. Г.О.Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 39 — 87 (Кукобі В.П. належить 2,1 друк.арк.).
 18. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Швиданенко Г.О., Покропивний С.Ф. та інші, Київ: КНЕУ, 2000 — 248с. (Кукобі В.П. належить  1,5 друк.арк.)
 19. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Обґрунтування інвестиційних проектів в умовах трансформації форм власності» для магістрів ділової адміністрації із спеціальності «Інвестиційний менеджмент та приватизація» усіх форм навчання / Укл.: Г.О.Швиданенко, В.П.Кукоба. — К.: КНЕУ, 1998.- 28 с. (Кукобі В.П. належить 1,0 друк.арк.)
 20. Організаційно-методичні вказівки до вивчення курсу «Економіка підприємства» для бакалаврів спеціальності 0107 усіх форм навчання / Швиданенко Г.О., Кукоба В.П., Київ: КНЕУ, 1997 – 72с. (Кукобі В.П. належить  1,2 друк.арк.)

Статті у фахових виданнях:

 1. Кукоба В.П.  Базові домінанти економіко-математичних моделей організаційних проектів підприємств [Текст] / В.П.Кукоба / Формування ринкової економіки: зб. наук. праць / Держ. вищ. навч. заклад «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; [редкол.: А. Ф. Павленко [та ін.]. – К. : КНЕУ, 1992 – . Спец. Вип. Економіка підприємства: теорія і практика : у 2 ч. – Ч.1. – К.: КНЕУ, 2010. –  С.84-93 — (0,8 друк.арк.)
 2. Кукоба В.П.  Найбільш привабливі для впровадження організаційних проектів підприємства сфери економічної діяльності в Україні [Текст] / В. П. Кукоба. — // Экономика Крыма. — Симф., 2009. — № 28. — С. 59-65. (0,7 друк.арк.)
 3. Кукоба  В.П.  Використання “нетрадиційних” методів у проектуванні організації технологічної підготовки виробництва  / В.П.Кукоба // Вчені записки: Наук. зб. — Вип.11 [Відп. ред. А.Ф.Павленко]. — К.: КНЕУ, 2009. — С.113-119 — (0,6 друк.арк.)
 4. Кукоба В.П.  Основні етапи впровадження організаційних проектів на підприємствах  / В.П.Кукоба / Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Випуск 251: В 6 т. – Т. VI. [Голов ред. А.А.Покотілов] – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1456-1461 (0,5 друк.арк.)
 5. Кукоба В.П.  Новітні загальні та локальні стратегії здійснення організаційних проектів підприємств  / В.П.Кукоба / Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Випуск 248: В 6 т. – Т. VI. [Голов ред. А.А.Покотілов] – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1308-1314 — (0,5 друк.арк.)
 6. Кукоба В.П.  Ефективність впровадження організаційних проектів на виробничих підприємствах України  / В.П.Кукоба / Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Випуск 246: В 5 т. – Т. III. [Голов ред. А.А.Покотілов] – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 756-762 — (0,5 друк.арк.)
 7. Кукоба В.П.  Методична основа визначення рівня організації управління на підприємстві  / В.П.Кукоба / Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. — Вип. 20 [Відп. ред. С.І.Дем’яненко]. — К.: КНЕУ, 2008.– С.148-156. — (0,5 друк.арк.)
 8. Кукоба В.П.  Організаційне проектування на основі вдосконалювання інформаційної системи підприємства  / В.П.Кукоба / Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць. — Вип. 78. [Відп.ред. В.К.Галіцин]. — К.: КНЕУ, 2008.– С.93-99 — (0,5 друк.арк.)
 9. Кукоба В.П.  Сучасна економічна діагностика у контексті проектування організаційних змін на підприємстві  / В.П.Кукоба / Формування ринкової економіки: зб. наук. праць / Держ. вищ. навч. заклад «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; [редкол.: О. О. Бєляєв [та ін.]. – К. : КНЕУ, 1992 – . Вип. Економіка підприємства: теорія і практика. – Ч.1. – К.: КНЕУ, 2008. –  С.360-367 — (0,8 друк.арк.)
 10. Кукоба В.П.  Система базових показників діагностики рівня організації виробництва на підприємстві  / В.П.Кукоба / Формування ринкової економіки: зб. наук. праць / Держ. вищ. навч. заклад «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; [редкол.: О. О. Бєляєв [та ін.]. – К.: КНЕУ, 1992 . — Вип. 20. — К.: КНЕУ, 2008. – С.153-158 — (0,8 друк.арк.)
 11. Кукоба В.П.  Основні методи та процедури організаційного аудиту підприємств  / В.П.Кукоба / Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. — Вип. 12 [Відп.ред А.М.Мороз]. — К.: КНЕУ, 2008.– С.268-275 — (0,8 друк.арк.)
 12. Кукоба В.П.  Новітня теоретична база організаційного проектування – фундамент економного розвитку підприємств України  / В.П.Кукоба // Вчені записки: Наук. зб. ¾  Вип. 10 [Відп. ред. А.Ф.Павленко]. — К.: КНЕУ, 2008. — С.71-77 — (0,8 друк.арк.)
 13. Кукоба В.П.  Особливості  організаційно-технічного  проектування  механоскладальних виробництв підприємств  / В.П.Кукоба // Стратегія розвитку України (економіка, екологія, право): Наук. журнал. – Вип. 1-2 [Голов. ред. О.П.Степанов]. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2008. – С.604-610. — (0,8 друк.арк.)
 14. Кукоба В.П.  Базовий економіко-математичний інструментарій проектування організації у системі управління підприємством  / В.П.Кукоба / Моделювання та інформаційні системи в економіці: Зб.наук.праць. — Вип. 77 [Відп.ред. В.К.Галіцин]. — К.: КНЕУ, 2008.– С.105-115 — (0,5 друк.арк.)
 15. Кукоба В.П.  Основні напрями удосконалення організації документальної фіксації витрат на виробництво високотехнологічної продукції  / В.П.Кукоба / Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 19: У двох частинах. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – Частина I. – C.139-142 — (0,6 друк.арк.)
 16. Кукоба В.П.  Ключові аспекти прикладної методики проектування системи управління підприємством / В.П.Кукоба / Стратегія економічного розвитку України  : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т, Український Союз промисловців і підприємців, Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАНУ; [голов. ред. А.П.Наливайко]. — К.: КНЕУ, 2000. — . Вип.19. — К.: КНЕУ, 2006. — С.146-155 — ( 0,8 друк.арк.)
 17. Кукоба В.П.  Інтеграційна основа організаційних проектів виробничих підприємств  / В.П.Кукоба / Формування ринкової економіки: зб. наук. праць / Держ. вищ. навч. заклад «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; [редкол.: О.О. Бєляєв [та ін.]. – К. : КНЕУ, 1992 –  Вип. 17. — К.: КНЕУ, 2007 — С.77-88 — (0,8 друк.арк.)
 18. Кукоба В.П.  Проектування й оптимізація процесів використання техніко-технологічної бази підприємства  / В.П.Кукоба // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: наук. журнал [Голов.ред. О.Л.Голубенко], № 1 (107), 2007. — С.254-261 — (0,6 друк.арк.)
 19. Кукоба В.П.  Застосування моделей життєвих циклів у методиках організаційної діагностики підприємств / В.П.Кукоба / Формування ринкової економіки  : зб. наук. праць / Держ. вищ. навч. заклад «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; [редкол.: О.О. Бєляєв [та ін.]. – К. : КНЕУ, 1992 –  Вип. 18. — К.: КНЕУ, 2007. — С. 144-157 — (0,8 друк.арк.)
 20. Кукоба В.П.  Особливості формування сучасних проектних рішень з організації праці на промислових підприємствах  / В.П.Кукоба / Формування ринкової економіки: зб. наук. праць / Держ. вищ. навч. заклад «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; [редкол.: О.О. Бєляєв [та ін.]. – К. : КНЕУ, 1992 –  Вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – Т.2. Ч.1. — К: КНЕУ, 2007. – С. 403-410 — (0,4 друк.арк.)
 21. Кукоба В.П. Ключові аспекти розвитку теоретичної основи наукового потенціалу організаційного проектування підприємств / В.П.Кукоба / Стратегія економічного розвитку України  : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т, Український Союз промисловців і підприємців, Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАНУ; [голов. ред. А.П.Наливайко]. — К. : КНЕУ, 2000. — Вип.18. — К.: КНЕУ, 2006. — С.65 – 70 — ( 0,7 друк.арк.)
 22. Кукоба В.П.  Використання функціонально-вартісного підходу для аналізу системи управління підприємством  / В.П.Кукоба / Стратегія економічного розвитку України : Наук. зб. [голов. ред. А.П.Наливайко] — К. : КНЕУ, 2000. — Вип.16. — К.: КНЕУ, 2005. — С.92 – 97 — ( 0,8 друк.арк.)
 23. Кукоба В.П.  Концептуальна основа проектування організації обліку операцій господарської діяльності агропромислових підприємств  / В.П.Кукоба  / Формування ринкової економіки : Міжвід. наук. зб. [ Відп. ред. О.О. Бєляєв]. — К.: КНЕУ, 1992. — Вип.: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. — К.: КНЕУ,2003. — С. 428 — 431 — (0,2 друк.арк.).
 24. Кукоба В.П.  Організаційно-економічний моніторинг діяльності підприємства як складова стратегії розвитку суб’єкта господарювання  / В.П.Кукоба // Вчені записки: Наук. зб. — Вип.5. [Відп. ред. А.Ф.Павленко]. — К.: КНЕУ, 2003 — С.66-71 —  (0,8 друк.арк.)
 25. Кукоба В.П. Організаційно-економічний моніторинг діяльності підприємства як складова стратегії розвитку суб’єкта господарювання  / В.П.Кукоба // Вчені записки: Наук. зб. — Вип.5. [Відп. ред. А.Ф.Павленко]. — К.: КНЕУ, 2003 — С.66-71  (0,8 друк.арк.)
 26. Кукоба В.П.  Блочно-модульний підхід при проектуванні структури антикризової системи управління/ Стратегія економічного розвитку України : Наук. зб./ Ред. О.П.Степанов Вип. 5. -2001.- С.250-253. (0,4 друк.арк.).
 27. Кукоба В.П.  Cтратегічні напрями розвитку антикризової системи управління радіотехнічних підприємств // Стратегія соціально-економічного розвитку України.— Київ, 2000.—№2-3.— С. 259-263. (0,4 друк.арк.).
 28. Кукоба В.П.  Взаємовідносини між суб’єктом та об’єктом управління підприємством у різних фазах реакції на кризу // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідом. наук. зб. Вип.8 — К.: КНЕУ, 2000. — С. 139-144. (0,3 друк.арк.).
 29. Кукоба В.П.  Локальні цілі та функції антикризової системи управління підприємством на стадії кризових проявів // Вчені записки: Міжвідом. наук. зб. Вип.2 — К.: КНЕУ, 1999. — С.80-82 (0,3 друк.арк.).
 30. Кукоба В.П.  Теоретичні аспекти визначення кризових проявів / В.П.Кукоба // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідом. наук. зб. вип.5 — К.: КНЕУ, 1997. — С. 79-84 (0,4 друк.арк.).

Публікації у інших виданнях:

 1. Кукоба В.П.  Складові організаційного забезпечення корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах України / В.П.Кукоба // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 24 листопада 2010 року. – Київ: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2010. – С. 67 (0,1 друк.арк.)
 2. Кукоба В.П.  Масштабна технологізація діяльності – крок до комплексного організаційного проектування підприємств / В.П.Кукоба // Економіка підприємства : теорія та практика : зб. мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. – К.: КНЕУ, 2010. – С.158-160. (0,1 друк.арк)
 3. Кукоба В.П. Організаційне проектування виробничих підприємств [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)» / Кукоба Володимир Павлович ; Держ. вищ. навч. заклад «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — К., 2009. — 30 с. (2,0 друк.арк.)
 4. Кукоба В.П. Організаційне проектування виробничих підприємств. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ, 2009. – 485 с. (20,2 друк.арк.)
 5. Кукоба В.П.  Визначальні риси обліку операцій з удосконалення організації діяльності підприємства / Maretiály IV mezinárodni v?decko-praktická conference “V?decký pr?mysl evropského kontinentu ‘2008”. – Dil 5. Ekonomické v?dy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – S.24-25 (0,1 друк.арк.)
 6. Кукоба В.П.  Методи оцінювання ефективності впровадження організаційних проектів на виробничих підприємствах  / В.П.Кукоба / Реформування економіки України: стан та перспективи. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 листопада 2008 року м. Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2008. – С.80-82 — (0,1 друк.арк.)
 7. Кукоба В.П.  Удосконалення організації підготовлення виробництва на основі моделювання архітектоніки виробничих систем  / В.П.Кукоба / Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 24-26 вересня 2008 року. [Відпов. ред.. Хомяков В.І.] – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – С.262-264. — (0,2 друк.арк.)
 8. Кукоба В.П.  Ключові аспекти організаційно-технічного проектування виробничих систем  / В.П.Кукоба / Підприємницька діяльність в Україні: Проблеми розвитку та регулювання: Зб. мат. ІІ Міжнар. наук. конф. 15-16 трав. 2008 р. – К.: МІБО КНЕУ, 2008. – С.73-75. — (0,2 друк.арк.)
 9. Кукоба В.П.  Особливості інвестування організаційних проектів підприємств  / В.П.Кукоба / Теория и практика экономики и предпринимательства . Материалы V Юбилейной Международной научно-практической конференции. Алушта, 5-7 мая 2008 года. – Симферополь , 2008. –  С.119-120 — (0,1 друк.арк.)
 10. Кукоба В.П.  Організаційне забезпечення функціонування інтегрованого господарського механізму підприємства  / В.П.Кукоба / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  “Господарський механізм: сутність, структура, подальше вдосконалення на сучасному етапі”, 18-19 квітня 2008 року. — Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008. — С.38-39 — ( 0,1 друк.арк.)
 11. Кукоба В.П.  Сучасна система організаційної діагностики підприємства  / В.П.Кукоба / Економіка підприємства: теорія та практика: Зб. мат. II Між нар. наук.-практ.конф. 13-14 березня 2008 р. – К.: КНЕУ, 2008. — С.278-280 — (0,2 друк.арк.)
 12. Кукоба В.П.  Напрями удосконалення змісту проектів організації праці у підрозділах промислового підприємства  / В.П.Кукоба / Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 грудня 2007 р. – Ч.2. – Харків: Вид-во ЗНАДУ, 2007. — С.43-45 — (0,2 друк.арк.)
 13. Кукоба В.П.  Процесна основа методології організаційного проектування системи управління підприємством  / В.П.Кукоба / Праці Восьмої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, економічне зростання”. Частина 1. [Ред..Кол. Ступін О.Б. (голова) та ін.] – Донецьк: ДонНУ, 2007. – С.131-133 — (0,2 друк.арк.)
 14. Кукоба В.П.  Методична основа організаційного проектування процесного управління підприємств  / В.П.Кукоба / Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 26-28 жовтня 2007 року. [Відпов. ред.. Хомяков В.І.] – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С.413-416 — (0,2 друк.арк.)
 15. Кукоба В.П.  Новітні підходи до організаційного проектування – першооснова забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств  / В.П.Кукоба / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах світових інтеграційних процесів” — Том 4 – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2007. – С.120-121 — (0,1 друк.арк.)
 16. Кукоба В.П.Необхідність комплексного підходу при організаційному проектуванні підприємств  / В.П.Кукоба / Економіка підприємства: теорія та практика : Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 берез. 2006 р./ М-во освіти і науки України; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана; [Ред. Г.О.Швиданенко]. -К.: КНЕУ, 2006. — С. 155-157 — (0,1 друк.арк.)
 17. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста спеціальності 5.050107 – “Економіка підприємства” напряму підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво”: Освітньо-кваліфікаційні характеристики молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра спеціальності “Економіка підприємства” напряму підготовки – “Економіка і підприємництво”  / В.П.Кукоба  / Кол.авт. за заг.керівн. А.Ф.Павленка. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 37-46. (належить Кукобі В.П. 0,8 друк.арк).
 18. Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста спеціальності 5.050107 – “Економіка підприємства” напряму підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво”: Освітньо-кваліфікаційні характеристики молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра спеціальності “Економіка підприємства” напряму підготовки – “Економіка і підприємництво” / В.П.Кукоба / Кол.авт. за заг.керівн. А.Ф.Павленка. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 7-12  (належить Кукобі В.П. 1,0 друк.арк).
 19. Кукоба В.П.. Удосконалення сукупності критеріїв оцінювання якості знань студентів з дисциплін базової підготовки / Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті : Зб. матеріалів наук.-метод. конф., Київ, 26 січ.-3 лют. 2004 р./ Редкол.: А.М. Колот, С.В. Степаненко, О.О. Субіна, Т.В. Гуть. -К.: КНЕУ, 2004. .- С. 104-106  (0,2 друк.арк.).
 20. Кукоба В.П.. Сучасна відеотехнологічна платформа подальшої віртуалізації навчального процесу у класичному університеті / Сучасні технології навчання та оцінювання знань студентів : Матеріали наук.-метод. конф., Київ, 1 лют. 2002р./ Відп. за вип. С.В. Степаненко. -К.: КНЕУ, 2002.- С. 142-145 (0,2 друк.арк).
 21. Кукоба В.П.  Формування антикризових систем управління підприємств (на матеріалах радіотехнічних підприємств України) – Рукопис. Дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук за спеціальністю: 08.06.01 Економіка підприємства та організація виробництва, К.: КНЕУ, 2001 – 242 с. (10,1 друк.арк.).
 22. Кукоба В.П.  Формування антикризових систем управління підприємств (на матеріалах радіотехнічних підприємств України): Автореф. дис., канд.екон. наук: 08.06.01, К.: КНЕУ, 2001 – 18 с. (1,2 друк.арк.).
 23. Кукоба В.П. Стратегії впровадження антикризових систем управління на радіотехнічних підприємствах / Теорія і практика управління організацією з погляду тисячоліть: : Матеріали VIII Міжнародної наук—практ. конференції 24-26 травня 2001 р./ Наук. ред. В.Г. Герасимчук. -К: Полiтехнiка, 2001.- С.141-142. (0,1 друк.арк.).
 24. Кукоба В.П.  Активізація маркетингової діяльності підприємства для запобігання його банкрутства //Маркетинг: Теорія і практика: Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. 19-22 трав. 1999 р. / Наук.ред. А.Ф.Павленко, -К.:  КНЕУ, 1999.- с. 176-177  (0,1 друк.арк.).
 25. Кукоба В.П.  Ефективні напрями формування антикризової системи управління підприємством // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми теорії і практики становлення соціально-фінансової ринкової економіки», м. Харків, 14 листопада 1999 року. — С. 305. (0,1 друк.арк.).
 26. Кукоба В.П.. Впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес підготовки студентів-магістрів програми «Інвестиційний менеджмент і приватизація»/ Університетський рівень освіти: зміст та напрями забезпечення : Матеріали наук.-практ. конференції (3 лютого 1998р., м.Київ)/ Відп. за вип. А.С. Бебело. -К.: КНЕУ, 1998.- с.142-145 (0,2 друк.арк.).

Читайте також: