Васильков Володимир Георгійович

Кафедра: Кафедра економіки підприємств
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 46 років
Біографія:
У 1974році закінчив Киевский институт народного хозяйства ім. Д.С.Коротченка.

Працював з 1973 по 1988 рік в Науково-дослідному і впроваджувальному центрі з організації праці і управління виробництвом, з 1988р. по 1995р. в Інституті підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів важкого машинобудування Міністерства машинобудування, військове — промислового комплексу та конверсії України.

В1992 році присвоєне вчене звання доцента.

На викладацькій роботі в КНЕУ з 1995 року.

Викладає дисципліни: «Організація виробництва», «Організація і управління процесами виробництва».

Публікації: Авторбільше 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких основні з грифом МОНУкраїни:

1. Васильков В.Г. Організація виробництва [Текст] : Навч. посібник. — К. : КНЕУ, 2003. — 524 с.

2.   Васильков В.Г., Дзюбенко Л.М. Організація виробництва [Текст] : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни.- К. : КНЕУ, 2003. — 241с.

3. Економіка підприємства [Текст]. Збірник практичних задач і ситуацій: Навч. посібник. / С.Ф.Покропивний, Г.О.Швиданенко, О.С. Федонін та ін. – Вид. 2-ге переоб. Та доп. — К.: КНЕУ, 2005. — 323 с.

4 . Економіка підприємства [Текст]: підручник / Швиданенко Г.О., Васильков В.Г., Гончарова Н.П., [та ін.]; за заг. ред. Г.О.Швиданенко. — К.: КНЕУ, 2009. — 598 с.

5. Економіка підприємства [Текст]: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. / [Г.О.Швиданенко, Н.П. Гончарова, О. Г. Мендрул та ін.]; за заг. ред. Г.О.Швиданенко. — К.: КНЕУ, 2010. — 364 с.

Ел. пошта:[email protected]

Тел. службовий: 3716184

Читайте також: