Бізнес-діагностика

Мета науки: формування та поглиблення у студентів теоретичних знань, формуванні вмінь, набуття навичок здійснення комплексної діагностики бізнесу, результати якої слугуватимуть основою для розробки і впровадження ефективних управлінських рішень.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, необхідних для обґрунтування господарських рішень за результатами проведеної бізнес-діагностики з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

—  застосовувати на практиці сучасні моделі діагностики діяльності суб’єктів господарювання;

—  виявляти й аналізувати проблемні сфери діяльності підприємства і чинники його розвитку;

—  розпізнавати ринкові і внутрішні сигнали, оцінювати загрози та можливості функціонування підприємства;

—  ідентифікувати специфіку діяльності підприємства та правильно обирати джерела, напрямки аналізу та критерії оцінювання;

—  визначати коло загальних та специфічних нормативних актів, що регламентують діяльність підприємства;

—  аналізувати цільове ринкове середовище та визначати місце підприємства у ньому;

—  діагностувати основні бізнес-процеси організації;

—  здійснювати комплексний аналіз фінансово-майнового стану підприємства;

—  оцінювати ефективність використання основних груп ресурсів господарювання;

—  оцінювати податкове навантаження та ефективність податкового управління на підприємстві;

—  проводити інтегральну оцінку ефективності діяльності підприємств за різними аспектами, використовуючи сучасні методики;

—  визначати основні види ризиків господарювання підприємств, володіти технологією кількісного оцінювання рівня ризиків, а також розробляти систему внутрішніх механізмів їх нейтралізації;

—  здійснювати діагностику ризику банкрутства суб’єктів господарювання, рівня економічної безпеки підприємства.

Читайте також: