Бойченко Катерина Степанівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємств
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 7 років
Біографія:
У 2009 р. закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»та вступила до аспірантури даного вузу. Трудову діяльність розпочала у 2009 році на посаді асистента кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У 2012 році захистила дисертацію на тему «Менеджмент стратегічних намірів підприємства з урахуванням ризиків» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

Публікації:
Статті у наукових фахових виданнях:

1.Бойченко К.С. Взаємозв’язок стратегічних намірів і ризиків / К.С. Бойченко // Формування ринкової економіки: зб. наук.пр. у 2 ч. – Ч. II. – К.: КНЕУ, 2010. – C. 222-230. — (0,27 д.а.);

2.     Бойченко К.С. Ідентифікація стратегічних намірів на основі їх класифікаційної архітектоніки / К.С. Бойченко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Вип. № 25. – КНЕУ, 2011. – C.73-81. — (0,28 д.а.);

3.     Бойченко К.С. Діагностика стратегічних намірів харчових підприємств Київського регіону / К.С. Бойченко // Вісник ДонНУЕТ: науковий журнал. – №3 (51). – ДонНУЕТ, 2011. – С. 175-182. — (0,44 д.а.);

4.     Бойченко К.С. Вибір альтернатив у процесі досягнення стратегічного наміру підприємства за допомогою теорії ланцюгів Маркова (за матеріалами харчових підприємств Київського регіону) / К.С. Бойченко // Вісник ЖДТУ (серія: Економічні науки): науковий журнал. – №4 (58). – ЖДТУ, 2011. – С. 183-186. — (0,3 д.а.);

5.     Бойченко К.С. Стратегічний розвиток харчових підприємств Київського регіону в умовах невизначеності зовнішнього середовища їх діяльності / К.С. Бойченко // Економіст: науковий та громадсько-політичний журнал. – №1. – ВПП «Пошук-Інвест», 2012. – С. 69-71. — (0,4 д.а.).

6. Бойченко К.С. Ризик-навігація стратегічного розвитку підприємства / К.С. Бойченко // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2013. – № 1 (63). – С. 222-225.
7. Бойченко К. С. Віртуальне підприємство як фактор підвищення результативності бізнес-проектування / К. С. Бойченко // Проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 205-209.
8. Бойченко К.С. Методичний інструментарій оцінювання розвитку підприємства //  Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 3. – С. 18-26. – 8 c.98.
9. Бойченко К.С. Інноваційний розвиток підприємств України // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – №9. Ч. 3. – Херсон, 2014. – С. 75-79. – 5 c.
9. Бойченко К.С. Гармонізація розвитку підприємств в умовах модернізації економіки // Стратегія економічного розвитку України. – 2014. – № 35. – С. 5-11. – 7 c.
10. Бойченко К.С. Інформаційне забезпечення неоекономічного розвитку підприємства // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – №11. Ч. 2. – Херсон, 2015. – С. 48-50. – 3 c.
Бойченко К.С. Розвиток аутсорсингової моделі бізнесу в Україні // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Сер.: Економіка. – 2015. – № 2. – С. 121-125. – 5 c.

В інших наукових виданнях:

6.     Бойченко К.С. Проекція стратегічних намірів підприємства через призму ризиків / К.С. Бойченко // Економіка підприємства: теорія та практика: зб. мат. ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф. 21  жовтня 2010 р., — К. : КНЕУ, 2010. – С. 38-41. — (0,1 д.а.);

7.     Бойченко К.С. Стратегічні наміри підприємства: ознаки та видові характеристики / К.С. Бойченко // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції 24 листопада 2010 року. — Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 134. — (0,06 д.а.);

8.      Бойченко К.С. Стратегічне управління в умовах невизначеності функціонування підприємства / К.С. Бойченко // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції) [Електронний ресурс]: ред. В.С. Пономаренко, Т.І. Лепейко, О.М. Ястремська.– Х.: вид. ХНЕУ, 2010. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. — (0,15 д.а.);

9.     Бойченко Е.С. Использование цепей Маркова в процессе достижения стратегических намерений компании/ Е.С. Бойченко // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 19-20 мая 2011 г.): в 2 т. – Минск: БГЭУ, 2011. – Т. 2. – С. 7-9. — (0,08 д.а.);

10.Бойченко К.С. Врахування ризиків при досягненні стратегічних намірів підприємства / К.С. Бойченко // Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів. – зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ, 2011.  – С. 204-206. — (0,11 д.а.).

11.Boichenko K. Management of strategic intents of enterprise by using the risk-navigator / K. Boichenko // «Social processes regulation in the context of economics, law and management»: Materials digest of the LIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in economics, management and juridical sciences, (London, June 06-June 11, 2013) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: T. Morgan (Chairman), B. Zhytnygor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H.Osad, I. Shellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishenevsky, H. Blagoev. – London: IASHE, 2013. – PP. 65-67.

12. Boichenko K. Social responsibility in modern conditions of enterprise development/ K. Boichenko // «The state, corporation of rights, economic interests and ways of their realization»: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the Lxv International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in economics, management and juridical sciences, (London, October 10 –  October 15, 2013) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: T. Morgan (Chairman), B. Zhytnygor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H.Osad, I. Shellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishenevsky, H. Blagoev. – London: IASHE, 2013. – PP. 49-53.

13. Бойченко К.С. Інноваційна кластеризація як фактор ефективного розвитку підприємств / К.С. Бойченко // Актуальні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 9–10 травня 2014 р.). – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 1. – С. 79-81.
14. Бойченко К.С. Трансформація розвитку підприємства в умовах системних кризових явищ / Економіка підприємства: теорія і практика: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 186-189.
15. Boichenko K. Cross-enterprise leaderships as a source of effective development / Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Nürnberg, Deutschland: Verlag SWG imex GmbH, 2014. – P.145-147.
16. Boichenko K. Generation of enterprise value in the process of its development / G. Shvydanenko, Boichenko K. / Perspective economic and management issues : Collection of scientific articles. — «East West» Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015.- РР. 229-232.
Монографії:

1.   Гоша К.С. (Бойченко К.С.) Результативність використання стратегічних карт у бізнес-моделюванні / К.С. Гоша (К.С. Бойченко) // Економічна стратегія розвитку підприємств: Колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. В.К. Данилка. — Житомир: ЖДТУ, 2009. – C. 63-70. — (0,35 д.а.);

2.   Бойченко К.С. Стратегічні наміри підприємства / К.С. Бойченко // Економіка України: інноваційна стратегія українських реформ: колективна монографія / Від. ред. В.Ф.Беседін, А.С. Музиченко. – К.: НДЕІ, — 2010. – C. 456-463. — (0,39 д.а.);

3.   Бойченко К.С. Обгрунтування стратегічних намірів підприємства / К.С. Бойченко // Новітні тенденції розвитку управління підприємствами: монографія / [Федонін О.С., Швиданенко Г.О., Лаврененко В.В. та ін.]. – К. : КНЕУ, 2011. – C. 104-109. — (0,2 д.а.).

4. Бойченко К.С. Ресурсне забезпечення досягнення стратегічних намірів підприємства / К.С. Бойченко // Управління ресурсами підприємства: колектив. монографія / Г. О. Швиданенко, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. П. Кукоба, О. І. Олексюк, І. А. Павленко; ред.: Г. О. Швиданенко. –Київ: КНЕУ, 2014. – 418 c.
5. Швиданенко Г.О., Бойченко К.С. Розвиток підприємства: стратегічні наміри, ризики та ефективність: колективна монографія [Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2015. – 231/114 с. Режим доступу: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe

Електронна адреса:  boychenka@ukr.net

Читайте також: