Андрющенко Катерина Анатоліївна

Кафедра: Кафедра економіки підприємств
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:
Вищу економічну освіту отримала у Київському інституту туризму економіки і права  (за спеціальністю«Менеджмент організації», кваліфікація  «Менеджер-економіст»)  і була рекомендована до аспірантури де у 2009році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного комплексу». У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Економічне регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці». Є автором більше 70наукових і навчально-методичних праць.

На кафедрі викладає дисципліну «Економіка підприємства»

Публікації:

Монографії, підручники, навчальні посібники:

1.                Андрющенко К.А. Розвиток виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці: науково-теоретичні засади, методологічні основи, механізми економічного регулювання. Монографія. – Київ: ТОВ «ДКС Центр», 2014. – 420 с.

2.                Методичні матеріали до виконання  курсових робіт з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.0305041 «Економіка підприємства» / Г.І. Корокий, К.А. Андрющенко.- К.: ДВНЗ «КУУП», 2012. – 24 с.

3.                Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.0305041 «Економіка підприємства» / Г.І. Корокий, К.А. Андрющенко.- К.: ДВНЗ «КУУП», 2012. – 32 с.

4.                Методичні матеріали з дисципліни «Управління підприємствами індустрії гостинності» для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050402 «Готельне господарство» / К.А. Андрющенко.- К.: Київський університет туризму, економіки і права. — 2009. – 36 с.

5.                Конспект лекцій для самостійного вивчення курсу з дисципліни «Управління персоналом» / К.А. Андрющенко.- К.: Київський університет туризму, економіки і права. — 2008. – 240 с.

6.                Робоча програма залікового кредиту „Економіка підприємства” (кредитно-модульна система організації навчального процесу)  для студентів третього курсу денної форми навчання освітньо-професійної програми бакалавра Державного стандарту  напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” .- К.: Київський університет туризму, економіки і права. — 2008. – 60 с.

7.                Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Управління персоналом» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.050402 «Туризм» .- К.: Київський університет туризму, економіки і права. — 2008. – 33 с.

8.                Методичні матеріали до виконання  курсових робіт з дисципліни «Управління персоналом» для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050401 «Туризм» .- К.: Київський університет туризму, економіки і права. — 2008. – 21 с.

9.                Методичні матеріали з дисципліни «Управління підприємствами індустрії гостинності» для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050402 «Готельне господарство» .- К.: Київський університет туризму, економіки і права. — 2007. – 29 с.

10.           Регіонологія туризму: Навчально-методичне видання / Стеченко Д. М., Сабадош Г. О., Охріменко А. Г., Демідіон В. О., Антоненко І. Я., Андрющенко К. А,, Петренко Л. М., Розметова О. Г. // За редакцією Д. М. Стеченко, докт.екон.наук, професор. – Київ: Вид-во “КУТЕП”, 2004. – 300 с.

У наукових фахових виданнях:

11.           Андрющенко К. А. Проектуванні сучасної системи мотивації з метою забезпечення конкурентоспроможності  підприємств // Продуктивні сили і регіональна економіка [зб. наук. праць]. – К.: РВПС України НАН України. – 2010. –Ч.1. – С. 169-174.

12.           Андрющенко К. А. Теоретичні аспекти само менеджменту: умови виникнення і розвитку // Ефективна економіка. – 2010. -№7. — Режим доступу до журналу:

http: / www.economy.nauka.com.ua

13.            Андрющенко К. А. Формування сучасної концепції системи менеджменту знань в організації // Науково-практичний журнал «Агросвіт».- 2010. — №14. – Київ.- С. 37-41.

14.           Андрющенко К. А. Теоретичні системи формування та систематизації мотивації праці на підприємствах // Науково-практичний журнал «Агросвіт».- 2010. — №15. – Київ.- С. 27-30.

15.           Андрющенко К. А. Формування організаційних факторів конкурентних переваг підприємства в ринковому середовищі  // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». — 2011. — №3 (22).- С.93-95.

16.           Андрющенко К. А. Теоретичні аспекти формування показників  економічної ефективності інновацій  // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2011. — №5 (24).- С.188-191.

17.           Андрющенко К. А. Науково-теоретичні аспекти формування можливих шляхів подолання кризових явищ на підприємстві  // Науково-виробничий журнал «Облік і фінанси АПК».- 2011. — №3. – С.136-139.

18.           Андрющенко К. А. Вплив глобалізації на застосування інновацій у туризмі // Країнознавство: [зб. наук. праць]; вип.1 / Науковий збірник. Київський міжнародний університет.- К.: КиМУ, 2011. – С. 183 -191.

19.           Андрющенко К. А. Управління розвитком виробничої інфраструктури регіону // Збірник наукових праць ДонДУУ: «Економіка та соціальна сфера: деякі питання взаємозв’язків»: Серія «Економіка». – Т. ЧІІ, вип.. 209. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – С. 5-13.

20.           Андрющенко К. А. Теоретичні аспекти розвитку дорожньо-транспортної системи як складової виробничої інфраструктури регіону // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012.-№1. – Режим доступу до журналу: http// www.dy.nayka.com.ua

21.           Андрющенко К. А. Науково теоретичні аспекти  класифікації розвитку виробничої інфраструктури в регіоні  // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. Наук. Праць. – Вип.45 / Від. Ред.. кан. екон. наук В.В. Небрат. – Київ: ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». 2012 – С. 237-246.

22.           Андрющенко К. А. Вплив інфраструктури на сталий розвиток регіону // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка».  – 2012. — №3 (29).- С.175-179.

23.           Андрющенко К. А. Формування сучасних тенденцій розвитку виробничої інфраструктури регіону на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду // Науково-виробничий журнал

«Сталий розвиток економіки». – 2012. — №2 (12). – С. 89 – 94.

24.           Андрющенко К. А. Формування сценарія розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці // «Приднепровский научный вестник».-2014. — № 1 (148). – С.54-63.

25.           Андрющенко К. А. Формування організаційно-економічного механізму взаємодії між суб’єктами різних форм власності  виробничого інфраструктурного комплексу // «Агросвіт».- 2014. — №3. – С.53-57.

26.           Андрющенко К. А. Формування ефективних інструментів розвитку виробничого інфраструктурного комплексу // «Економіка та держава». – 2014. — № 4. – С. 26-30.

27.           Андрющенко К. А. Державне регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу // Ефективна економіка. – 2014. —  № 2. – Режим доступу до журналу: http: www.economy.nayka.com.ua

28.                          Андрющенко К. А. Економічний механізм вдосконалення територіальної організації виробничого інфраструктурного комплексу // «Інвестиції: практика та досвід». – 2014. — № 4. – С. 74-79.

29.                          Андрющенко К. А. Критерії економічного регулювання виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці // «Агросвіт».- 2014. — №5. – С.49-55.

30.                          Андрющенко К. А. Механізми регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в ринковій економіці // Інвестиції: практика та досвід» «Інвестиції: практика та досвід». – 2014. — № 5. – С. 61-66.

31.                          Андрющенко К. А. Концептуальні засади дослідження природи розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці // «Агросвіт».- 2014. — №6. – С.51-55.

32.                          Андрющенко К. А. Місце виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці // «Інвестиції: практика та досвід». – 2014. — № 6. – С. 68-73.

У виданнях іноземних держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

33.                          Андрющенко К. А. Роль производственной инфраструктуры как фактора регионального развития // Научно-теоретический и практический  журнал

«Современный научный вестник» (Россия). – Серия: «Экономические науки». — 2013 — № 35 (174). – C. 22-29.

34.           Andriuschenko K. Methodological bases of structuring and distribution of industrial infrastructure  of regions // Nauka i studia (Polska). – 2013 . – NR 32 (100). – Pd. 63-72.

35.           Андрющенко К. А. Составляющие современного стратегического управления развитием производственной инфраструктуры региона // Научно-теоретический и практический  журнал

«Уральский научный вестник» (Казахстан) — Серия: «Экономические науки». -2013. – № 20 (68). – С.78-87.

36.           Andriuschenko K. State-private partnership as a factor of development of transport communications maritime industry // «St?edoevropský  v?stn?k pro v?du a výzkum » Чехия.-  2014 . – NR 2 (21). – Pd. 43-48.

В інших виданнях:

37.           Андрющенко К. А. Інноваційні методи управління персоналом на підприємстві / К. А.Андрющенко // Фінансово – економічні та інноваційні аспекти управління підприємством в умовах глобалізації світової економіки: Матеріали ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (27 травня 2010 р. м. Київ). – Київ.: ПВНЗ «МУФ». — 2010.- С. 220-223.

38.           Андрющенко К. А. Формування організаційних факторів конкурентних переваг підприємства в ринковому середовищі / К. А.Андрющенко // Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України та основні шляхи їх вирішення: Матеріали 9-ої міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та науковців ДАЖКГ (м. Київ, 14-15 квітня 2011 року.).-К.:ДАЖКГ, 2011.- С. 23-26.

39.           Андрющенко К. А. Науково-теретичні аспекти розвитку енотуризму в регіонах Європи / К. А.Андрющенко // Туризм та зближення культур: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (03 листопада, 2011 р.). Частина – 1 / Редкол.: Федорченко В.К. (голова) –К.: КУТЕП, 2012.-С. 277-280.

40.           Андрющенко К. А. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку виробничої інфраструктури регіону / К. А.Андрющенко // 78-а  наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді —вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті»2 — 3 квітня 2012 р.- С.401-402

41.           Андрющенко К. А. Інноваційні технології, як важливий елемент оптимізації енергетичних витрат в готелях / К. А.Андрющенко // Пріоритетні питання економічного і соціального розвитку України: Матеріали 1-ї науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 19-20 квітня 2012 року.- С.422-423.

42.           Андрющенко К. А Государственно-частного партнерства как один из механизмов развития производственной инфраструктуры/ К. А.Андрющенко // Перспективные разработки науки и техники, 07- 15 ноября 2013 г., — №10, Польша.- С.26-29.

43.           Андрющенко К. А Проблемы и перспективы государственно-частного партнерства в развитии транспортних коммуникаций морской отрасли / К. А.Андрющенко // Материалы за 9-а международная практическая конференція, «Бъедещето въпроси от света на наука та», — 2013. Том.13. Искономики. –С. 63-66

44.           Андрющенко К. А Ефективні інструменти розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в морській галузі / К. А.Андрющенко // Міжнародній науково-практичній інтернет-конференція «сучасні тенденції економічного та соціального розвитку України»

М. Лугансько, 20-21 лютого 2014 року. — 2014.- Луганск. –С. 10-13

Читайте також: